Ovlašćenje od resornog ministrstva za Kategorizaciju otpada Br. 19-00-00252/2014-16; 26.08.2015.

  • Kategorizacija otpada
  • Ispitivanje otpada u cilju daljeg tretmana, deponovanja i prestanka statusa otpada
  • Ispitivanje otpada u cilju prekograničnog kretanja, uvoza i tranzita

Analiziramo sve vrste otpada: metalni otpad, rudarski otpad, otpad iz poljoprivrede, otpad od neroganskih hemijskih procesa, otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira, građevinski otpad, otpad od rafinisanja nafte, otpad od ulja, otpad od ambalaže itd.

Tehnike na kojim sa vrše analize su:

  • Rendgenska fluorescentna analiza (XRF)
  • Optička emisiona spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES)
  • Atomska-apsorpciona spektrofotometrija – tehnika hladnih para (AAS Hg)
  • Gasni hromatograf sa masenom spektrometrijom (GCMS)

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada