Obračun zarada preduzeca

LD aplikacija je projektovana tako da je pogodna kako za velika, tako i za manja preduzeća, jer podrazumeva  instaliranje centralizovane baze podataka kojoj pristupa više korisnika. Ova aplikacija omogućava istovremeni rad više korisnika nad jedinstvenom bazom uz realnu implemantaciju različitih nivoa ovlašćenja.

Programi su pouzdani, a podaci su integrisani i zaštićeni od neregularnih izmena, neovlašćemog pristupa i zloupotreba.

Izradom ove aplikacije  u novim alatima  korisnicima  se pruža efikasno okruženje koje unapređuje poslovanje i olakšava rad kroz jednostavnu upotrebu i navigaciju i brz pristup podacima.

Obračun zarada zaposlenih u RTB-u i drugih preduzeća podrazumeva

  • Šifarski sistem
  • Praćenje zakonskih i internih propisa i programsko prilagodjavanje
  • Veliki broj različitih oblika plaćanja zaposlenima, propraćenim sa svim za to potrebnim parametrima
  • Obrade podataka
  • Formiranje svih potrebnih izveštaja po zahtevima korisnika, ili zakonskim propisima
  • Poslovi vezani za potrebe Trezora RS
  • Povezivanje sa bazom PIO RS i direktan prenos podataka
  • Povezivanje sa bankarsim sistemom i automatsko slanje podataka zaposlenih
  • Formiranje i automatsko slanje podataka u poresku upravu RS
  • Obuka kadrova za rad na sistemu

Za obavljane ovih aktivnosti Institut rasplaže sa najsvremenijom tehničkom i veoma stručnom kadrovskom podrškom.

woman checking budget or payroll with laptop

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada