Laboratorija za fizičko-mehanička ispitivanja metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina – Laboratorija za PMS, raspolaže stručnim i osposobljenim osobljem za laboratorijska ispitivanja, kvalitetnom i redovno eksterno etaloniranom opremom od strane ovlašćenih organizacija, čime garantuje visoku tačnost i pouzdanost u rezultate ispitivanja. Takođe, redovno učestvuje u međulaboratorijskim ispitivanjima sa Nemačkom, Holandijom, Engleskom.
Polje rada: otpad, ugljevi, tlo, stene, metalične i nemetalične mineralne sirovine.

Akreditovana Laboratorija za PMS eksternim i inetrnim korisnicima pruža sledeće usluge :

 • Karakterizacija mineralnih sirovina i zemljišta :
  Fizičko-mehaničkа ispitivanja hemijskih preparata i sirovina (metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina): određivanje vlažnosti uzorka, nasute zapreminske mase, zapreminske mase bez pora i šupljina, pH vrednosti zemljišta.
 • Uzorkovanje otpada i ostalih materijala u čvrstom i tečnom stanju na terenu
  Prema akreditovanoj metodi od strane ATS-a, Laboratorija je osposobljena za uzorkovanje otpada, pulpe, čvrstog materijala na terenu.
 • Testiranja koncentracije mineralnih sirovina
  Laboratorijska testiranja fizičkim metodama koncentracije : gravitacijska koncentracija na klatnom stolu u fluidu voda, magnetna koncentracija suvim i mokrim postupcima na laboratorijskim magnetnim separatorima, Pliva-Tone analiza u teškim tečnostima ;Laboratorijska testiranja flotacijskom koncentracijom: Eksperimenti flotacijske koncentracije mineralnih sirovina u laboratorijskim flotacionim mašinama tipa DENVER.
 • Određivanje otpornosti mineralnih sirovina prema usitnjavanju (Bond, Hardgrove index)
  Za određivanje Bondovog indeksa meljivosti metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina i Hardgrovoog indeksa meljivosti ugljeva, koriste se Bondov mlin sa šipkama i kuglama i Hardgroova aparatura za utvrđivanje otpornosti ugljeva na usitnjavanje.
 • Granulometrijska analiza
  Granulometrijska analiza metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina, tla i čvrstih goriva (ugalj, koks), se realizuje standardnim akreditivanim metodama prosejavanja, na eksterno i interno etaloniranoj serji sita „IMPACT TEST“, sa sertifikovanim referentnim materijalima-staklenim perlama.
 • Laboratorijska i poluindustrijska ispitivanja
  U sklopu odeljenja za PMS i Laboratorije za PMS i ispitivanja u funkciji su i MINPRO laboratorija, kao i postrojenje za poluindustrijska ispitivanja (sa tehnološkim celinama: drobljenje, mlevenje i flotiranje) i izvođenje opsežnih tehnoloških istraživanja na mineralnim sirovinama različitog sastava i porekla, sa ciljem definisanja optimalnih tehnoloških parametara i ostvarivanja povoljnih tehnoloških iskorišćenja na ispitivanoj sirovini.
 • Drobljenje uzoraka
  Za drobljenje uzoraka različitih granulacija, klijentima su na raspolaganju drobilice: Mala i velika laboratorijska čeljusna drobilica, Valjkasta drobilica, Čekićar drobilica, Konusna drobilica.

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada