Akreditovana Laboratorija po standardu ISO 17025 sa preko 150 akreditovanih metoda. Materijali koji se analiziraju su neorganskog i organskog porekla i to rude, koncentrati, visoko čisti materijali, plemeniti metali, legure, voda, vazduh, zemljište, otpad.

 • Dnevno obradjenih uzoraka preko 400
 • Godišnje obrađenih uzoraka preko 150000
 • Opseg koncentracija od 10-15 – 100 %

Ovlašćenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredina za:

 • Merenje Emisije Br. 353-01-03320/2021-03; 17.01.2022.
 • Kontrola kvaliteta vazduha Br. 353-01-01326/2020-03; 04.08.2020.
 • Kategorizacija otpada Br. 19-00-00189/2019-06; 17.06.2019.
 • Kontrola kvaliteta zemljišta Br. 353-00-00141/4/2021-04; 17.05.2021.
 • Kontrola buke Br. 353-01-02659/2021-03; 10.01.2022.
 • Kontrola industrijskih i otpadnih voda Br. Nr.
 • Kontrola industrijskih i otpadnih voda Br. 325-00-442/2022-07; 02.07.2022.

Usluge laboratorije za hemijska ispitivanja su:

HTK Reference

 • Laboratorijsko ispitivanje rudarskog otpada u cilju klasifikacije rudarskog otpada, Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor, 2021.
 • Laboratorijska ispitivanja, Rudnik uglja A.D. Pljevlja, 2021.
 • Laboratorijsko ispitivanje uzoraka različitih vrsta materijala, Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor, 2021.
 • Hemijske analize geoloških uzoraka, Geološki zavod Srbije „GZS“ Beograd, 2021.
 • Usluge elementarnih analiza goriva-Određivanje elementarnog sastava uglja- lignit, sušeni vreoci, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ Novi Beograd, 2020.
 • Hemijske analize geoloških uzoraka, Geološki zavod Srbije „GZS“ Beograd, 2020.
 • Izrada dopunskih laboratorijskih ispitivanja prerade filterske prašine elektrolučne peći u cilju dobijanja cink sulfata, METALFER STEEL MILL doo Sremska Mitrovica, 2020.
 • Hemijske analize geoloških uzoraka, Geološki zavod Srbije „GZS“ Beograd, 2019.
 • Hemijska analiza geoloških uzoraka, Geološki zavod Srbije Beograd, 2018.
 • ARD ispitivanje (ABA test), Rakita Exploration d.o.o., 2018.
 • Usluge elementarnih analiza goriva-Određivanje elementarnog sastava uglja- lignit, sušeni vreoci, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ Novi Beograd, 2018.
 • Usluge elementarnih analiza goriva-Određivanje elementarnog sastava uglja- lignit, sušeni vreoci, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ Novi Beograd, 2017.
 • Test varijabilnosti po uzorku sa pripremom uzorka i hemijskom analizom, Rakita Exploration Bor, 2017.
 • Usluge elementarnih analiza goriva-Određivanje elementarnog sastava uglja- lignit, sušeni vreoci, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ Novi Beograd, 2017.
 • Hemijska analiza geoloških uzoraka, Geološki zavod Srbije Beograd, 2017.

Vazduh

 • Monitoring kvaliteta vazduha, Opština Aleksinac-Opštinska uprava, 2022.
 • Kontrola kvaliteta vazduha i praćenje uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu u 2021. godini na teritoriji grada Bora, Ministarstvo zaštite životne sredine RS, 2021.
 • Monitoring kvaliteta vazduha, merenjem zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu, Gradska uprava Bor, 2021.
 • Uzorkovanja i ispitivanje emisija, zagađujućih štetnih i opasnih materija u životnoj sredini, otpada i medijum životne sredine, Ministarstvo zaštite životne sredine RS, 2021.
 • Merenje koncentracije suspendovanih čestica u vazduhu-Kamenolom „Stražilovica“, Kamenolom „Krš“, Kamenolom „Ćeramide“ i kamenolom „Ledene vode“, TEKO MINING D.O.O. Beograd, 2021.
 • Kontrola kvaliteta vazduha u okolini TENT A, TENT B, TEK i TEM, JP Elektroprivreda Srbije, 2021.
 • Monitoring životne sredine u kopu krečnjaka „Čokoće“ i laporca „Trešnja“, CRH d.o.o. Popovac, 2020.
 • Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji Opštine Bor merenjem zagađujućih materijala u ambijetalnom vazduhu, Gradska uprava Bor, 2020.
 • Uzorkovanje i merenje suspendovanih čestica u vazduhu na kmenolomima u „Krš“ u Ljuboviji, „Ćeramide“ u Gornjem Milanovcu, „Straževica“ u Batočini i „Ladne vode“ Ždrelo u Petrovcu na Mlavi, TEKO MINING D.O.O. Beograd, 2020.
 • Ispitivanje kvaliteta vazduha, Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor, 2020.
 • Kontrola kvaliteta vazduha i praćenje uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu u 2020. godini na teritoriji opštine Bor, Ministarstvo zaštite životne sredine RS, 2020.
 • Kontrola kvaliteta vazduha i praćenje uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu u 2019. godini na teritoriji opštine Bor, Ministarstvo zaštite životne sredine RS, 2019.
 • Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji Opštine Bor merenjem zagađujućih materijala u ambijetalnom vazduhu, Opštinska uprava Bor, 2019.
 • Merenje emisije zagađujućih materijala u vazduhu na izvorima zagašenja u pogonu Jama i Fabrika kreča Zagrađe-4 merna mesta u 2018. godini, RTB Bor-Grupa doo Rudnici bakra Bor, 2018.
 • Merenje 17 mernih mesta prema utvrđenoj mernoj mreži, određivanje ukupnih taložnih materija i analza teških metalau njima (Pb, Cd, As, Ni), RTB Bor-Grupa doo Rudnici bakra Bor, 2018.
 • Laboratorijska ispitivanja uzetih uzoraka pri istražnom bušenju, Rudnik uglja AD Pljevlja, 2018.
 • Kontrola kvaliteta vazduha i praćenje uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu u 2018. godini na teritoriji opštine Bor, Ministarstvo zaštite životne sredine RS, 2018.
 • Merenje 17 mernih mesta prema utvrđenoj mernoj mreži, određivanje ukupnih taložnih materija i analza teških metalau njima, RTB Bor-Grupa doo Rudnici bakra Bor, 2017.
 • Kontrola kvaliteta vazduha i praćenje uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu u 2017. godini na teritoriji opštine Bor, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, 2017.
 • Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji Opštine Bor, Opštinska uprava Bor, 2017.
 • Merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu iz bloka TE Gacko, ZP Rudnik i termoelektrana Gacko, ad Gacko, 2017.
 • Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji Opštine Bor merenjem zagađujućih materijala u ambijetalnom vazduhu, Opštinska uprava Bor, 2017.

Otpad

 • Odredjivanje ukupne koncentracije As, Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,V i Zn u rudarskom otpadu, Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor, 2021.
 • Godišnje ispitivanje otpada u Ogranku HE Đerdap, JP EPS Ogranak HE „Đerdap“ Kladovo, 2021.
 • Karakterizacija i ispitivanje kvaliteta oduzetih proizvoda i otpisane robe Poreske uprave, 2021.
 • Izrada Izveštaja o karakterizaciji otpada-uzorkovanje, ispitivanje i karakterizacija otpada, Grad Kragujevac-Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju, 2021.
 • Uzorkovanje i ispitivanje otpada u skladu sa potrebama korisnika usluga, MAKSI-SO D.O.O. Beograd, 2021.
 • Uzorkovanje i analiza otpada-fizičko hemijskim ispitivanjem otpadnog materijala, TEKO MINING D.O.O. Beograd, 2021.
 • Uzorkovanje otpadnog materijala, fizičko-hemijsko ispitivanje otpadnog materijala, Opšta bolnica Bor, 2020.
 • Uzorkovanje i analiza otpada prema određenom programu na lokacijama „Krš“ u Ljuboviji, „Ćeramide“ u Gornjem Milanovcu, „Straževica“ u Batočini i „Ladne vode“ Ždrelo u Petrovcu na Mlavi, TEKO MINING D.O.O. Beograd, 2020.
 • Karakterizacija otpada-TENT, JP Elektroprivreda Srbije-Ogranak Panonska TE-TO Novi Sad, 2019.
 • Ispitivanja otpada (3 uzorka), JKP Gradska toplana Niš, 2019.
 • Fizičko-hemijsko ispitivanje otpada, Rakita Exploration d.o.o. Bor, 2019.
 • Ispitivanje otpada, JKP Gradska toplana Niš, 2019.
 • Ispitivanje otpada, JP Elektroprivreda Srbije-Ogranak TE-KO Kostolac, 2019.
 • Karakterizacija i kategorizacija (ispitivanje) otpada, JP Elektroprivreda Srbije-Ogranak TENT Obrenovac, 2019.
 • Kategorizacija i karakterizacija opasnog i neopasnog otpada koji se stvara u procesu proizvodnje JUGO-IMPEX-a, Privredno društvo JUGO-IMPEX d.o.o. Niš, 2018.
 • Kategorizacija i klasifikacija otpada kao produkta sagorevanja ulja za loženje srednjeg S mazut S iz kotlarnica hotela „Omorika“ i hotela „Beli Bor“, Ministarstvo odbrane, Vojna ustanova „Tara“ Bajina Bašta, 2018.
 • Ispitivanje otpada, JP „Pošta Srbije“ Bor, 2018.
 • Karakterizacija opasnog otpada, JP Elektroprivreda Srbije-Ogranak RB Kolubara Lazarevac, 2018.
 • Karakterizacija i kategorizacija (ispitivanje) otpada-TENT, JP Elektroprivreda Srbije-Ogranak TENT Obrenovac, 2018.
 • Karakterizacija opasnog otpada-Muljevi sa dna rezervoara goriva, JP Elektroprivreda Srbije-Ogranak RB Kolubara Lazarevac, 2017.
 • Karakterizacija opasnog i neopasnog otpada (Uzorkovanje, ispitivanje, karakterizacija i kategorizacija, izrada izveštajao ispitivanju otpada), Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Regionalno odeljenje Kragujevac, 2017.

 Vode

 • Uzorkovanje i analiza otpadnih voda na 2 merna mesta u okviru poslovnog prostora u Trsteniku, PPT-Namenska Trstenik, 2021.
 • Uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda 2 puta godišnje (zimsko i letnje merenje) dva merna mesta u Boru i jedno merno mesto u Majdanpeku, Bortravel Bor, 2021.
 • Izrada katastra postojećih ekosistema na teritoriji grada Beograda za potrebe GIS-a zelenih površina grada Beograda, Gradska uprava grada Beograda-Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2021.
 • Uzorkovanje i analiza voda iz separatora gde bi se uzorkovanje vršilo 3-4 puta godišnje, MAKSI SO DOO Donji Adrovac-Žitkovac, 2021.
 • Uzorkovanje i analiza voda, Kamenolom „Stražilovica“, Kamenolom „Krš“, Kamenolom „Ćeramide“ i kamenolom „Ledene vode“, TEKO MINING D.O.O. Beograd, 2021.
 • Uzorkovanje i analiza površinskih i podzemnih voda na lokacijama „Krš“ u Ljuboviji, „Ćeramide“ u Gornjem Milanovcu, „Straževica“ u Batočini i „Ladne vode“ Ždrelo u Petrovcu na Mlavi, TEKO MINING D.O.O. Beograd, 2020.
 • Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda, Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor, 2020.
 • Uzorkovanje i analiza otpadnih voda na 2 merna mesta u okviru poslovnog prostora u Trsteniku, PPT-Namenska Trstenik, 2019.
 • Merenja kvaliteta otpadnih, površinskih i otpadnih voda, Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije TE-KO Kostolac, 2018.
 • Hemijska ispitivanje vode, Rakita Exploration d.o.o. Bor, 2018.
 • Usluge analize otpadnih voda, NIS a.d. Novi Sad, 2018.
 • Kontrola kvaliteta voda u pogonima RBB-a kao i površinskih vodotokova na koje pogoni RBB-a mogu imati uticaja, RTB Bor-Grupa doo Rudnici bakra Bor, 2017.
 • Uzorkovanje i analiza površinskih voda sa kamenoloma Straževica, 3 uzorka, TEKO MINING D.O.O. Beograd, 2017.

Zemljište

 • Analiza i uzorkovanje zemljišta, TEKO MINING D.O.O. Beograd, 2021.
 • Uzorkovanje i ispitivanje zemljišta prema određenom programu na lokacijama „Krš“ u Ljuboviji, „Ćeramide“ u Gornjem Milanovcu, „Straževica“ u Batočini i „Ladne vode“ Ždrelo u Petrovcu na Mlavi, TEKO MINING D.O.O. Beograd, 2020.
 • Ispitivanje kvaliteta zemljišta, Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor, 2020.
 • Usluge praćenja kvaliteta zemljišta, JP Elektroprivreda Srbije Beograd, 2019.
 • Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta zemljišta, RAKITA EXPLORATION D.O.O. Bor, 2019.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada