Naša dužnost prema klijentu je da obezbedimo informacije koje su mu neophodne da razume potencijalnu odgovornost prema zdravoj životnoj sredini i da posluje u duhu održivog razvoja i održive životne sredine.

Dugogodišnje iskustvo koje institut poseduje u ovoj oblasti, kao i znanje, tehnički kapacitet, medjunarodno priznate metode i softverski paketi, pružaju klijentu mogućnost preventivnog ili korektivnog delovanja sa ciljem zaštite životne sredine.
Naš tim iskusnih stručnjaka može uspešno da vodi klijente kroz ove procese od početka projekta (faze ideje) do uspešne realizacije (monitoring rada).

Usluge na polju zaštite životne sredine, bezbednost i zaštita na radu i zaštita od požara su:

 • Merenje “nultog stanja” životne sredine,
 • Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu,
 • Priprema plana upravljanja životnom sredinom,
 • Verifikacija projekata, plana i programa za zaštitu životne sredine,
 • Procena stanja životne sredine,
 • Izrada planova za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu,
 • Istraživanje, razvoj i izrada projekata iz oblasti reciklaže, prečišćavanja procesnih, kiselih rudničkih i ostalih vidova otpadnih voda,
 • Izrada planova za monitoring zagađenih otpadnih voda, analiza uticaja zagađenih voda na površinske i podzemne vodotokove,
 • Istraživanje, razvoj i izrada projekata iz oblasti “zero-waste” tehnologija,
 • Izrada planova upravljanja otpadom,
 • Konsalting usluge iz oblasti zaštite životne sredine,
 • Usluge podizanja svesti iz oblasti zaštite životne sredine, edukacija i treninzi,
 • Konsalting usluge, izrada procedura i uputstva za primjenu standarda ISO 14001,
 • Izrada projekata zaštite od požara,
 • Izrada projekata bezbednosti i zaštite na radu,
 • Izrada projekata rekultivacije površinskih kopova, kopovskih odlagališta, flotacijskih jalovišta , komunalnih deponija i pepelišta,
 • Revizija tehničke dokumentacije.

Reference

Međunarodni projekti

 • Romania Serbia NETwork for assessing and disseminating the impact of copper mining activities on water quality in the cross-border area (ROS-NET2), Interreg-IPA CBC Romania – Serbia RORS 337, 2019-2021.
 • Cadastre for Mining Waste in republic of serbia. Klijent PLEJADES GmbH – Nemačka, 2017-2020.
 • Introduction of an integrated system of environmental analysis and advanced utilization of metal to secure the sustainable use of mineral resources in the Republic of Serbia (E-Cube). JICA and JST JAPAN, Akita University, MINDECO, Japan Space System, 2015-2020.
 • Calcification and Sorting of Radium-Rich Phosphogypsum Tailings (RAPHOSAFE), EIT RAW MATERIALS EU Program, 2018-2019.
 • CROSS-BORDER NETWORK FOR ADVANCED TRAINING AND RESEARCH IN ENVIRONNNMENTAL PROTECTION. IPA Cross-border Cooperation Programme EU Romania – Serbia, 2011-2012.
 • SELENIUM AS AN ESSENTIAL NATURAL MICROELEMENT FOR THE HUMAN HEALTH PROTECTIONELENIUM. IPA Cross-border Cooperation Programme EU Bulgaria – Serbia, 2011-2012.
 • CREATION OF A DATABASE OF POLLUTANTS FROM INDUSTRIAL WASTE IN A TRANSBOUNDARY ASPECT AND A LOGICAL FRAMEWORK FOR PROBLEM SOLVING. IPA Cross-border Cooperation Programme EU Bulgaria – Serbia, 2011-2012.
 • Management of mining waste – tailing dump at the region Bor. JICA, Japan, 2010-2012.

Tehnološki razvoj – Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja

 • TR 34004 – Razvoj ekoloških i energetskih efikasnijih tehnologija za proizvodnju obojenih i plemenitih metala kombinacijom bioluženja solventne ekstrakcije i elektrolitičke rafinacije
 • TR 34023 – Razvoj tehnoloških procesa prerade nestandardnih koncentrata bakra u cilju optimizacije emisije zagađujućih materija
 • TR 34024– Razvoj tehnologija za reciklažu plemenitih, retkih i pratećih metala iz čvrstog otpada Srbije do visokokvalitetnih proizvoda
 • TR 34029 – Razvoj tehnologije proizvodnje Pd katalizatora-hvatača za smanjenje gubitaka platine u visoko temepraturnim procesima katalize
 • TR 34033 – Inovativna sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i čistije proizvodnje u metalurgiji
 • TR 36014 – Geotehnički aspekti istraživanja i razvoja savremenih tehnologija građenja i sanacija deponija komunalnog otpada
 • TR 37001 – Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu

Rekultivacija

 • PROJEKAT REKULTIVACIJE ODLAGALIŠTA ŠLJAKE I PEPELA „MALJEVAC“, Klijent EPCG AD Nikšić, Crna Gora, 2018.
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE FLOTACIJSKOG ODLAGALIŠTA „GRADAC – PLJEVLJA“, Klijent Ministarstvo održivog razvoja i turizma / Agencija za zaštitu životne sredine, Crna Gora, 2018.
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE NULTE BRANE I južniOG POLJA. Klijent: RTB BOR – GRUPA, RUDNICI BAKRA BOR DOO, 2018.
 • GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT POVRŠINSKOG KOPA GACKO – CENTRALNO POLJE ZA KAPACITET OD 2.3*106 T ROVNOG UGLJA- TEHNIČKI PROJEKAT REKULTIVACIJE. Klijent: Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko, BiH,
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT EKSPLOATACIJE UGLJA NA POVRŠINSKOM KOPU „POTRLICA“ – PLJEVLJA ZA PERIOD 2015 – 2019. GODINA – TEHNIČKI PROJEKAT REKULTIVACIJE. Klijent: Rudnik uglja AD Pljevlja, Crna Gora, 2015.
 • TEHNIČKI PROJEKAT REKULTIVACIJE DEPONIJE PEPELA I ŠLJAKE FAZA 3. Klijent: Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko, BiH,
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE ODLAGALIŠTA JALOVINE PK JUŽNI REVIR – MAJDANPEK. Klijent: Rudnici bakra Majdanpek, 2014.
 • TEHNIČKI PROJEKAT REKULTIVACIJE DEPONIJE PEPELA I ŠLJAKE. Klijent: Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko, BiH,
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE POVRŠINSKOG KOPA LAPORCA TREŠNJA Klijent HOLCIM Srbija d.o.o., 2012.
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE POVRŠINSKOG KOPA COKOĆE, Klijent HOLCIM Srbija d.o.o., 2012.
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE LEŽIŠTA KVARCNOG PESKA BOŠNJANE. Klijent HOLCIM Srbija d.o.o. 2012.
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE DEGRADIRANIH POVRŠINA POVRŠINSKOG KOPA KRIVELJSKI KAMEN KOD BORA. Klijent: Topionica i rafinacija Bor, 2011.
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE NADVIŠENOG DELA ODLAGALIŠTA TODOROV POTOK I ISTOČNO ODLAGALIŠTE. Klijent RTB Bor – grupa D.O.O., Bor, 2011.
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE DELA LEVE OBALE BORSKE REKE. Klijent Eko Klub Bor-UNDP-Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Srbija 2011.
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE POVRŠINSKOG KOPA KREČNJAKA SMILJKOVA GLAVA-ŠTUBIK. Klijent MOK Promet D.O.O., 2010.

 Studije uticaja

 • STUDIJA UTICAJA ODLAGANJA ŠLJAKE I PEPELA NA DEPONIJI MALJEVAC U PLJEVLJIMA. Klijent EPCG, Crna Gora, 2017.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA KREČNJAKA ČOKOĆE. Klijent HOLCIM Srbija d.o.o., 2015.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA LAPORCA TREŠNJA, Klijent HOLCIM Srbija d.o.o., 2015.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA ZATEČENOG STANJA: POSTROJENJE ZA PRERADU VODE ZA PIĆE ZA OBJEKTE PD TE-KO – KOSTOLAC I MZ DRMNO DO 40 L/S. Klijent: PD TE-KO KOSTOLAC d.o.o. 2014.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT TEHNOLOŠKOG PROCESA DOBIJANJA KONCETRATA IZ TOPIONIČKE ŠLJAKE I NADVIŠENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA RTH DO K+378 mnm. Klijent TIR Bor, 2014.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA FABRIKE ZA PROIZVODNJU BETONA „RMX DOBANOVCI WEST“ U DOBANOVCIMA NA ŽIVOTNU SREDINU. Klijent HOLCIM Srbija d.o.o., 2014.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA KVARCNOG PESKA BOŠNJANE. Klijent HOLCIM Srbija d.o.o.,2013.
 • STUDIJA UTICAJA DRP-a EKSPLOATACIJE ISTALOŽENOG MATERIJALA IZ FILTER TALOŽNIKA . Klijent RB KOLUBARA, Ogranak “Prerada“ (Srbija) d.o.o., Srbija 2012.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT OTKOPAVANJA ŠLJAKE IZ TEHNOGENOG LEŽIŠTA DEPO ŠLJAKE 1 U KRUGU TIR-a U BORU. Klijent TIR Bor, 2012.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA RUDE BAKRA KRAKU BUGARESKU – CEMENTACIJA 1 I 2. Klijent RTB Bor – grupa D.O.O., Bor, 2012.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT ZATEČENOG STANJA PRIVREMENOG SKLADIŠTA OPASNOG OTPADA. Klijent HOLCIM Srbija d.o.o., 2012.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA ZATEČENOG STANJA ZA IZGRAĐENU DEPONIJU PEPELA I ŠLJAKE U MEDOŠEVCU, POLJE D NA ŽIVOTNU SREDINU. Klijent RB KOLUBARA, Ogranak “Prerada“ (Srbija) d.o.o., Srbija 2011.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA IZGRADNJE DEPONIJE U UNUTRAŠNJEM ODLAGALIŠTU PK POLJE–D ZA ODLAGANJE PEPELA I ŠLJAKE IZ TALOŽNIKA U MEDOŠEVCU. Klijent RB KOLUBARA, Ogranak “Prerada“ (Srbija) d.o.o., Srbija 2011.
 • STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PK SMILJKOVA GLAVA – ŠTUBIK. Klijent MOK Promet D.O.O., 2010.