Jalovišta i odlagališta se nalaze na kraju tehnološkog procesa prerade i valorizacije korisnih minerala iz rude i njihova osnovna funkcija je  trajno zbrinjavanje i deponovanje jalovine i vode. Obzirom da ovi objekti ne donose direktan prihod preduzeću uglavnom se posmatraju samo kao trošak, pri čemu im se često ne poklanja dovoljno pažnje, što dovodi do toga da se skoro sva domaća jalovišta tokom svog operativnog rada susreću sa mnjim ili većim problemima. Jalovišta i odlagališta predstavljaju velike i važne rudarske i industrijske  objekte,  visine često i preko 100 m (jalovište Veliki krivelj), ispunjena jalovinom i vodom i uvek predstavljaju veliki rizik po životnu sredinu.

Zbog svega navedenog tokom projektovanja jalovišta i odlagališta posebna pažnja se posvećuje njihovoj stabilnosti i funkcionalnosti, koja se ni u jednom trenutku ne sme dovesti u pitanje. Savremena tehnička rešenja u projektovanju jalovišta uključuju i najbolje dostupne tehnmike preporučene od strane EU (BAT), koje zajedno sa višedecenijskim iskustvom projektanata,  garantuju da će jalovišta koja se budu izgradila u potpunosti sa projektnom dokumentacijom biti operativno pouzdana i stabilna tokom čitavog ekaploatacionog perioda.

Usluge koje IRM Bor pruža iz oblasti jalovišta i odlagališta su:

  • Projektovanje jalovišta za odlaganje jalovine iz flotacija minerala bakra, olova, cinka i dr.
  • Projektovanje različitih odlagališta i deponija za trajno zbrinjavanje industrijskih otpada (pepela i šljake iz
  • termoelektrana i toplana…) kao i deponija za odlaganje komunalnog otpada
  • Izrada projekata za sanaciju ugroženih delova flotacijskih jalovišta, deponija i odlagališta
  • Izrada projekata za zatvaranje i rekultivaciju jalovišta i odlagališta
  • Izrada projekata oskultacije jalovišta i odlagališta i oskultacija na terenu sa izradom kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izveštaja o oskultaciji
  • Tehnička kontrola projekata i studija iz oblasti projektovanja jalovišta i odlagališta
  • Izrada planova za upravljanje različitim vrstama rudničke i flotacijske jalovine i industrijskog otpada, karakterizacija otpada
  • Izrada studija o proceni uticaja na životnu sredinu za jalovišta i odlagališta