Usluge Odelenja za mašinstvo, elektrotehniku, građevinu, hidrograđevinu i arhitekturu (Odelenje MEGA)

 • Izrada projektne dokumentacije iz oblasti rudarstva na teritoriji Republike Srbije (prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima) kao i na teritoriji susednih država Republika Srpska, republika Crna Gora, Federacija BiH (prema domicilnim rudarskim zakonima). Izrada koncepcijskih rešenja, idejnih projekata, tehničkih projekata.
 • Izrada projektne dokumentacije za dobijanje uslova gradnje objekata, za dobijanje dozvole za izgradnju i projektne dokumentacije za izvođenje radova za objekte prema Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije, kako za objekte za čiju izgradnju dozvolu izdaje nadležno ministarstvo (posedovanje „velikih” licenci PO10G1, PO40M3, PO40E4, PO42T1, PO41T1, PO73M2, P100M1, P100T1, 102M1, P102T1). Tehničku dokumentaciju izrađuju inženjeri sa licencama (građevinski inženjeri 310, elektroinženjeri 350, hidrograsđevinski inženjeri 314, mašinski inženjeri 330, 332, 333).
 • Izrada Glavnih projekata zaštite od požara (licencirano lice za izradu ove vrste dokumentacije iz oblasti zaštite od požara)
 • Usluge iz oblasti ispitivanja čeličnih užadi magnetnofluksnom metodom (akreditovana laboratarija prema pravilima Akreditacionog tela Srbije-ATS-a). Metoda podrazumeva ispitivanja bez razaranja čeličnih užadi na izvoznim postrojenjima u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina i uglja kao i na žičaramai ski liftovima na skijalištima.
 • Usluge ispitivanja električnih instalacija i uređaja (akreditovana laboratarija prema pravilima Akreditacionog tela Srbije-ATS-a). Važeći obim akreditacije sadrži: Ispitivanje otpornosti električne izolacije, merenje impedanse petlje kvara, ispitivanje delovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje, ispitivanje otpornosti uzemljivača.

REFERENCE CENTRA MEGA

 MAŠINSTVO

 Mašinski projekti prema Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti primarnog drobljenja, Tehnički mašinski projekat projekat primarnog drobljenja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti skladištenja, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički mašinski projekat projekat mlevenja i klasiranja,
 • Tehnički mašinski projekat razvoda tehničke vode u postrojenju za mlevenje i klasiranje

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti flotacijske koncentracije:
 • Tehnički mašinski projekat flotacijske koncentracije,
 • Tehnički mašinski projekat pripreme i razvoda reagenasa i krečnog mleka,
 • Tehnički mašinski projekat razvoda tehničke vode u postrojenju za flotacijsku koncentraciju,
 • Tehnički mašinski projekat pumpne stanice za svežu tehničku vodu sa razvodom cevovoda do objekata

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije:
 • Tehnički mašinski projekat odvodnjavanja proizvoda koncentracije i razvoda tehničke vode,
 • Tehnički mašinski projekat integrisane pumpne stanice za jalovinu i povratne vode

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti odlaganja koncentrata pirita, flotacijske jalovine, neutralizacionog mulja i akumulacije drenažnih voda:
 • Tehnički mašinski projekat transporta kocentrata pirita i flotacijske jalovine sa pratećim cevovodima,
 • Tehnički mašinski projekat ploveće pumpne stanice za prepumpavanje vode sa odlagališta koncentrata pirita sa pratećim cevovodom,
 • Tehnički mašinski projekat ploveće pumpne stanice za prepumpavanje vode sa flotacijskog jalovišta sa pratećim cevovodom,
 • Tehnički mašinski projekat prepumpavanja vode sa akumulacije drenažnih voda sa pratećim cevovodom

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pripreme i transporta pasta zasipa do bušotina:
 • Tehnički mašinski projekat pripreme pasta zasipa sa pumpnom stanicom povratne vode,
 • Tehnički mašinski projekat razvoda tehničke vode u postrojenju za pripremu pasta zasipa

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat prečišćavanja otpadnih voda:
 • Tehnički mašinski projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa transportom neutralizacionog mulja do odlagališta,
 • Tehnički mašinski projekat pumpne stanice u sklopu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti izrade transportnog i servisnog niskopa, Tehnički mašinski projekat opremanja transportnog i servisnog niskopa, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti izrade hale drobljenja i pratećih prostorija, Tehnički mašinski projekat opremanja hale drobljenja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički mašinski projekat distribucije stvrdnjavajućeg zasipa, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički rudarski projekti odvodnjavanja, Tehnički mašinski projekat odvodnjavanja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički mašinski projekat snabdevanja industrijskom vodom, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE“, Tehnički projekti primarnog drobljenja, Tehnički mašinski projekat primarnog drobljenja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE“, Tehnički projekti mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički mašinski projekat razvoda pulpe, razvoda procesne i sveže vode,
 • Tehnički mašinski projekat postrojenja pumpne stanice cirkulacione vode

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.

 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE“, Tehnički projekti flotacijske koncetracije, Tehnički mašinski projekat flotacijske koncentracije, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE“, Tehnički projekti zgušnjavanja i filtriranja jalovine, Tehnički mašinski projekat zgušnjavanja i filtriranja jalovine, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • TEHNIČKI PROJEKAT IZMJEŠTANJA DROBILICE DTO SISTEMANA NOVU LOKACIJU, RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, Tehnički mašinski projekat, Investitor Rudnik uglja A.D. Pljevlja, 2021.
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ’, Tehnički mašinski projekat pogona pripreme krečnjaka,  Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat drobljenja i prosejavanja, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički mašinski projekat primarnog drobljenja na Severnom reviru,
 • Tehnički mašinski projekat primarnog drobljenja na Južnom reviru

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat flotacijske koncentracije i odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije:
 • Tehnički mašinski projekat flotacijske koncentracije i odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije,
 • Tehnički mašinski projekat pripreme i razvoda reagenasa i krečnog mleka,
 • Tehnički projekat razvoda tehničke vode za kompletan proces proizvodnje

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP NADVIŠENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA “VALJA FUNDATA“, Tehnički projekti nadvišenja jalovišta “Valja Fundata“ do kote 545 mnv:
 • Tehnički mašinski projekat pumpnih stanica drenažnih voda sa pripadajućim cevovodima,
 • Tehnički projekat za prepumpavanje tehnološke vode od pontonske pumpne stanice na jalovištu “Valja Fundata“ do pogona flotacije

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički mašinski projekat, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2020.
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat skladišta izdrobljene rude, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički projekat opreme u mlevenju i klasiranju – mašinski,
 • Tehnički projekat razvoda pulpe, povratne i sveže vode u mlevenju i klasiranju – mašinski,
 • Tehnički projekat opreme u drobljenju kritičnih zrna – mašinski

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat flotacijske koncentracije:
 • Tehnički projekat flotacijske koncentracije – mašinski,
 • Tehnički projekat pripreme i razvoda reagenasa – mašinski,
 • Tehnički projekat pripreme i razvoda krečnog mleka – mašinski

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije, Tehnički projekat opreme u postrojenju odvodnjavanja koncentrata – mašinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2020.
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat sveže povratne i rashladne vode:
 • Tehnički projekat bazena i razvoda tehničke i tehnološke vode – mašinski,
 • Tehnički projekat pumpne stanice cirkulacione vode – mašinski

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat pumpne stanice za transport jalovine, Tehnički projekat pumpne stanice za transport jalovine i povratne vode – mašinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2020.
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički mašinski projekat, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2020.
 • URP ADAPTACIJE MAGACINA EKSPLOZIVA I SREDSTAVA ZA INICIRANJE „KALUŠIĆI“’, Mašinski projekat, Investitor Rudnik uglja A.D. Pljevlja, 2019.

Transportni sistemi

 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE’, Tehnički projekti mlevenja i klasiranja, Tehnički mašinski projekat mlevenja i transportnog sistema, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2021.
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti primarnog drobljenja, Tehnički mašinski projekat transportnog sistema, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti skladištenja, mlevenja i klasiranja, Tehnički mašinski projekat skladištenja i transporta, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat drobljenja i prosejavanja, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički mašinski projekat transportnog sistema Severni revir,
 • Tehnički mašinski projekat transportnog sistema Južni revir,
 • Tehnički mašinski projekat transportnog sistema mlevenja i klasiranja

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat flotacijske koncentracije i odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije, Tehnički mašinski projekat transportnog sistema pogona flotiranja i filtriranja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat primarnog drobljenja, Tehnički projekat primarnog drobljenja i transportnog sistema – mašinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat skladišta izdrobljene rude, mlevenja i klasiranja, Tehnički projekat opreme u skladištu izdrobljene rude i transportnog sistema – mašinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički mašinski projekat pogona pripreme krečnjaka, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,

Sistemi otprašivanja i snabdevanja vazduhom

 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE “, Tehnički projekti zgušnjavanja i filtriranja jalovine, Tehnički mašinski projekat kompresorske stanice, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti primarnog drobljenja, Tehnički mašinski projekat otprašivanja postrojenja za primarno drobljenje, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti skladištenja, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički mašinski projekat otprašivanja skladišta primarno izdrobljene rude,
 • Tehnički mašinski projekat otprašivanja presipnih stanica trakastog transportera 9#

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • DRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti flotacijske koncentracije, Tehnički mašinski projekat projekat snabdevanja vazduhom niskog i visokog pritiska u pogonu flotacije, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije, Tehnički mašinski projekat snabdevanja vazduhom visokog pritiska u postrojenju za odvodnjavanje proizvoda koncentracije, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pripreme i transporta pasta zasipa do bušotina, Tehnički mašinski projekat kompresorske stanice i razvoda komprimovanog vazduha u postrojenju za pripremu pasta zasipa, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pomoćnih objekata i instalacija u postrojenju za PMS, Tehnički mašinski projekat ventilacije, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pomoćnih objekata i instalacija u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, Tehnički mašinski projekat ventilacije, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti izrade transportnog i servisnog niskopa, Tehnički mašinski projekat otprašivanja transportnog i servisnog niskopa, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti izrade hale drobljenja i pratećih prostorija, Tehnički mašinski projekat otprašivanja hale drobljenja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti provetravanja, Tehnički mašinski projekat provetravanja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat drobljenja i prosejavanja, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički projekat otprašivanja pogona drobljenja, mlevenja i klasiranja,
 • Tehnički mašinski projekat snabdevanja vazduhom niskog i visokog pritiska u pogonu flotiranja i odvodnjavanja

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat primarnog drobljenja, Tehnički projekat otprašivanja objekta primarnog drobljenja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat primarnog drobljenja, Tehnički projekat ventilacije trakastih transportera br.1 i br.5, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat skladišta izdrobljene rude, mlevenja i klasiranja, Tehnički projekat ventilacije u hali mlevenja i klasiranja – mašinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat skladišta izdrobljene rude, mlevenja i klasiranja, Tehnički projekat otprašivanja skladišta izdrobljene rude – mašinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat flotacijske koncentracije:
 • Tehnički projekat snabdevanja i razvoda vazduha visokog i niskog pritiska u postrojenju flotacijske koncentracije,
 • Tehnički projekat snabdevanja vazduhom visokog pritiska u postrojenju odvodnjavanja koncentrata

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije, Tehnički projekat snabdevanja vazduhom visokog pritiska u postrojenju odvodnjavanja koncentrata, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički tehnološki-mašinski projekat otprašivanja pogona pripreme krečnog kamena, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički projekat otprašivanja pogona pripreme krečnjaka, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,

Ostali mašinski projekti

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pomoćnih objekata i instalacija u postrojenju za PMS, Tehnički mašinski projekat radionice za remont i popravku mašina, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat snabdevanja vodom iz brestovačke reke, Tehnički mašinski projekat snabdevanja vodom iz Brestovačke reke, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički rudarski projekat objekata za servisiranje opreme, Tehnički mašinski projekat objekata za servisiranje opreme, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat dispečerskog centra, Tehnički projekat grejanja i klimatizacije dispečerskog centra – mašinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat radionice za održavanje vozila, Tehnički projekat grejanja i ventilacije radionice za održavanje vozila – mašinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,

Mašinski projekti prema zakonu o planiranju i izgradnji

 • Glavni mašinski projekat termotehničkih instalacija na uvođenju toplovodnog grejanja u objektima KN-37, 38, 40, 41, 42, 45, 50 i 326 u kasarni „Vojvoda Petar Bojović” u Leskovcu, Investitor Republika Srbija, Ministarstvo Odbrane, Vojnograđevinski centar „Beograd”, 2019.
 • Glavni mašinski projekat izvođenja mašinskih instalacija za ugradnju toplovodnog kotla u objektu KN-34 (kotlarnica) u kasarni „Vojvoda Petar Bojović” u Leskovcu, Investitor Republika Srbija, Ministarstvo Odbrane, Vojnograđevinski centar „Beograd”, 2019.
 • Sistem za doziranje korektiva, PZI – Projekat za izvođenje, Projekat mašinskih instalacija, Investitor CRH  Novi Popovac, 2018.
 • Silosa “vrućeg brašna”, PZI – Projekat za izvođenje, Projekat mašinskih instalacija, Investitor CRH  Novi Popovac, 2018.
 • Proizvodno-skladišni objekat Hale 1, ul. 29. Novembra, na katastarskoj parceli 3/8 i 1/10 KO Barajevo, Beograd, PZI – Projekat za izvođenje, Projekat mašinskih instalacija, Investitor AQUASTATIN D.O.O, Radojke Lakić 8, Beograd, 2016.

 GRAĐEVINA

Prema zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat primarnog drobljenja, Tehnički projekat objekta primarnog drobljenja i transportnog sistema – građevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat skladišta izdrobljene rude, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički projekat objekta skladišta izdrobljene rude i transportnog sistema – građevinski,
 • Tehnički projekat hale drobljenja kritičnih zrna – građevinski,
 • Tehnički projekat hale mlevenja i flotacijske koncentracije – građevinski

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2022.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat flotacijske koncentracije:
 • Tehnički projekat skladišta reagenasa – građevinski,
 • Tehnički projekat magacina flotacije – građevinski

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2022.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije:
 • Tehnički projekat objekta za odvodnjavanje proizvoda flotacijske koncentracije -građevinski,
 • Tehnički projekat zgušnjivača za jalovinu – građevinski

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2022.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat sveže povratne i rashladne vode:
 • Tehnički projekat objekta pumpne stanice povratne vode – građevinski,
 • Tehnički projekat objekta pumpne stanice cirkulacione vode – građevinski

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2022.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat pumpne stanice za transport jalovine, Tehnički projekat objekta pumpne stanice za transport jalovine – građevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat dispečerskog centra, Tehnički projekat objekta dispečerskog centra – građevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat radionice za održavanje vozila, Tehnički projekat radionice za održavanje vozila – građevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat magacina površinskog kopa, Tehnički projekat magacina površinskog kopa – građevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat skladištenja ulja i maziva – građevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE, Tehnički projekti mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički građevinski projekat objekta mlevenja,
 • Tehnički građevinski projekat transportnog sistema,
 • Tehnički građevinski projekat objekta pumpne stanice cirkulacione vode

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.

 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE, Tehnički projekti primarnog drobljenja, Tehnički građevinski projekat objekta primarnog drobljenja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE, Tehnički projekti zgušnjavanja i filtriranja jalovine, Tehnički građevinski projekat objekta filtriranja jalovine, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE’, Tehnički građevinski projekat kompresorske stanice, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti odlaganja koncentrata pirita, flotacijske jalovine, neutralizacionog mulja i akumulacije drenažnih voda, Tehnički građevinski projekat, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti primarnog drobljenja:
 • Tehnički građevinski projekat transportnog sistema rovne rude,
 • Tehnički građevinski projekat skladišta rovne rude i rudničke jalovine, primarnog drobljenja i transporta izdrobljene rude

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat skladištenja, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički građevinski projekat skladišta primarno izdrobljene rude,
 • Tehnički građevinski projekat transportnog sistema

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat flotacijske koncentracije:
 • Tehnički građevinski projekat postrojenja za mlevenje i flotacijsku koncentraciju,
 • Tehnički građevinski projekat skladišta reagenasa,
 • Tehnički građevinski projekat skladišta i postrojenja za pripremu krečnog mleka,
 • Tehnički građevinski projekat pumpne stanice za svežu tehničku vodu

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije:
 • Tehnički građevinski projekat zgušnjivača za koncentrat bakra sa pumpnom stanicom,
 • Tehnički građevinski projekat zgušnjivača za koncentrat pirita sa pumpnom stanicom,
 • Tehnički građevinski projekat zgušnjivača za jalovinu sa pumpnom stanicom,
 • Tehnički građevinski projekat postrojenja za filtriranje i skladišta koncentrata bakra,
 • Tehnički građevinski projekat bazena zapremine 5000 m3 (2×2500 m3) za povratne i otpadne vode,
 • Tehnički građevinski projekat akcidentnog bazena 2#

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pripreme i transporta pasta zasipa do bušotina:
 • Tehnički građevinski projekat zgušnjivača sa postrojenjem za pripremu flokulanta i akcidentnim bazenom, silosima za jalovinu i silosima za cement,
 • Tehnički građevinski projekat postrojenja za pripremu i transport pasta zasipa do bušotina,
 • Tehnički građevinski projekat pumpne stanice za povratnu vodu,
 • Tehnički građevinski projekat postrojenja za transport jalovine kao dopunskog agregata,
 • Tehnički građevinski projekat kompresorske stanice

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat prečišćavanja otpadnih voda:
 • Tehnički građevinski projekat zgušnjivača sa pumpnom stanicom,
 • Tehnički građevinski projekat postrojenja za pripremu reagenasa,
 • Tehnički građevinski projekat reakcionog sistema,
 • Tehnički građevinski projekat bazena za sa pumpnom stanicom

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pomoćnih objekata i instalacija u postrojenju za PMS:
 • Tehnički građevinski projekat integrisanog skladišta,
 • Tehnički građevinski projekat radionice za remont i popravku mašina,
 • Tehnički građevinski projekat kotlarnice,
 • Tehnički građevinski projekat upravne zgrade,
 • Tehnički građevinski projekat mosnih vaga 2# i 3#

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pomoćnih objekata i instalacija u postrojenju za pripremu i transport pasta zasipa:
 • Tehnički građevinski projekat kotlarnice,
 • Tehnički građevinski projekat mosne vage 1#,
 • Tehnički građevinski projekat internih saobraćajnica u zoni postrojenja,
 • Tehnički građevinski projekat snabdevanja vodom iz Brestovačke reke

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti izrade transportnog i servisnog niskopa, Tehnički građevinski projekat opremanja transportnog i servisnog niskopa, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti objekata za servisiranje opreme, Tehnički građevinski projekat objekata za servisiranje opreme, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti izrade hale drobljenja i pratećih prostorija, Tehnički građevinski projekat opremanja hale drobljenja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti provetravanja, Tehnički građevinski projekat provetravanja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti odvodnjavanja, Tehnički građevinski projekat odvodnjavanja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti objekata na površini terena, Tehnički građevinski projekat objekata na površini terena, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički građevinski projekat primarnog drobljenja, transportera T1 i presipne stanice sa transportera T1 na transporter T2, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički građevinski projekat objekta prvog sita i noseća konstrukcija sekundarne drobilice, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički građevinski projekat transportera T4, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički građevinski projekat objekta drugog sita, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički građevinski projekat transportera T5, T6, T7, T8, T9 i T10, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički građevinski projekat armirano-betonske konstrukcije otvorenog sklada krečnog kamena frakcije -20+0mm, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički građevinski projekat postrojenja za otprašivanje, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički građevinski projekat pogona pripreme krečnjaka, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički građevinski projekat čeličnih nosećih konstrukcija transportera, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički građevinski projekat armirano-betonske konstrukcije potpornog zida i pregrada odlagališta, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički građevinski projekat armirano-betonskog potpornog zida oko čeličnog bunkera, čelične noseće konstrukcije rešetke iznad bunkera i čelične noseće konstrukcije nadstrešnice, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički građevinski projekat noseće konstrukcije primarne drobilice sa čeličnom konstrukcijom nadstrešnice, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički građevinski projekat noseće konstrukcije sekundarne – udarne drobilice sa čeličnom konstrukcijom nadstrešnice, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički građevinski projekat čelične noseće konstrukcije vibro sita, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički projekat vodosnabdevanja pogona za pripremu krečnjaka, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat drobljenja i prosejavanja, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički građevinski projekat primarnog drobljenja na Severnom reviru,
 • Tehnički građevinski projekat transportnog sistema Severni revir,
 • Tehnički građevinski projekat primarnog drobljenja na Južnom reviru,
 • Tehnički građevinski projekat transportnog sistema Južni revir,
 • Tehnički građevinski projekat skladišta primarno izdrobljene rude,
 • Tehnički građevinski projekat transportnog sistema mlevenja i klasiranja

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat flotacijske koncentracije i odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije:
 • Tehnički građevinski projekat pripreme i razvoda reagenasa i krečnog mleka,
 • Tehnički građevinski projekat flotacije,
 • Tehnički građevinski projekat zgušnjivača koncentrata sa pripadajućom pumpnom stanicom,
 • Tehnički građevinski projekat filtraže,
 • Tehnički građevinski projekat zgušnjivača jalovine sa pripadajućom pumpnom stanicom

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP NADVIŠENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA “VALJA FUNDATA, Tehnički projekti nadvišenja jalovišta “Valja Fundata“ do kote 545 mnv”:
 • Tehnički građevinski projekat,
 • Tehnički građevinski projekat pumpnih stanica drenažnih voda

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

HIDROGRAĐEVINA

 Prema zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat sveže povratne i rashladne vode:
 • Tehnički projekat bazena za svežu i povratnu vodu – hidrograđevinski,
 • Tehnički projekat cevovoda povratne, sveže i rashladne vode – hidrograđevinski

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2022.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat pumpne stanice za transport jalovine, Tehnički projekat cevovoda za jalovinu – hidrograđevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat dispečerskog centra, Tehnički projekat unutrašnjeg razvoda vodovoda i kanalizacije – hidrograđevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat radionice za održavanje vozila, Tehnički projekat unutrašnjeg razvoda vodovoda i kanalizacije – hidrograđevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat odvodnjavanja kompleksa, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat spoljašnje vodovodne mreže – hidrograđevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE, Tehnički građevinski projekat internih saobraćajnica, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE, Tehnički hidrograđevinski projekat hidrantskih mreža, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat upravljanja vodama van granica postrojenja i jalovišta:
 • Tehnički hidrograđevinski projekat hidrantske mreže,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat upravljanja vodama van granica postrojenja i jalovišta,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat cevovoda povratne vode sa jalovišta,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat cevovoda povratne vode iz zgušnjivača u PMS i pasta postrojenju,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat cevovoda sveže vode,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat cevovoda rudničkih voda,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat snabdevanja vodom iz Brestovačke reke,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat vodovoda sanitarne vode i fekalne kanalizacije

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, odlaganja koncentrata pirita, flotacijske jalovine, neutralizacionog mulja i akumulacije drenažnih voda:
 • Tehnički hidrograđevinski projekat odlagališta koncentrata pirita,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat flotacijskog jalovišta,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat odlagališta neutralizacionog mulja,
 • Tehnički hidrograđevinski projekat akumulacije drenažnih voda

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat flotacijske koncentracije i odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije:
 • Tehnički građevinski projekat internih saobraćajnica oko flotacije,
 • Tehnički građevinski projekat internih saobraćajnica oko filtraže,
 • Tehnički građevinski projekat vodovoda i kanalizacije

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP NADVIŠENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA “VALJA FUNDATA“, Tehnički projekti nadvišenja jalovišta “Valja Fundata“ do kote 545 mnv:
 • Tehnički hidrograđevinski projekat nadvišenja jalovišta “Valja Fundata“ do kote 545 mnv,
 • Projekat proboja brana jalovišta “Valja Fundata“ i poplavnog talasa za brane visine 545 mnv

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, skladišta izdrobljene rude, mlevenja i klasiranja, Tehnički projekat unutrašnjeg razvoda vodovoda i kanalizacije – hidrograđevinski, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,

ELEKTROTEHNIKA

Prema zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat flotacijske koncentracije:
 • Tehnički projekat mlevenja i flotiranja – elektro,
 • Tehnički projekat instalisane opreme u postrojenju za odvodnjavanje proizvoda flotacijske koncentracije – elektro

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2022.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat merenja, kontrole, upravljanja i regulacije sa elementima automatizacije, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat pumpne stanice za transport jalovine, Tehnički projekat pumpne stanice za transport jalovine – elektro, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat dispečerskog centra, Tehnički projekat objekta dispečerskog centra – elektro, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat radionice za održavanje vozila, Tehnički projekat radionice za održavanje vozila – elektro, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat magacina površinskog kopa, Tehnički projekat magacina površinskog kopa – elektro, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE, Tehnički projekti mlevenja i klasiranja, Tehnički elektro projekat Trafo stanice procesa flotacije šljake sa pogonima drobljenja mlevenja, flotiranja i pumpne stanice cirkulacione vode, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE, Tehnički projekti zgušnjavanja i filtriranja jalovine, Tehnički elektro projekat instalacija postrojenja zgušnjavanja i filtriranja jalovine, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE”, Tehnički elektro projekat kompresorske stanice, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat primarnog drobljenja, Tehnički elektro projekat primarnog drobljenja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat skladištenja, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički elektro projekat skladišta primarno izdrobljene rude,
 • Tehnički elektro projekat transportnog sistema

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat flotacijske koncentracije:
 • Tehnički elektro projekat mlevenja i flotacijske koncentracije,
 • Tehnički elektro projekat pripreme i razvoda reagenasa,
 • Tehnički elektro projekat pripreme i razvoda krečnog mleka,
 • Tehnički elektro projekat pumpne stanice za svežu tehničku vodu

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije:
 • Tehnički elektro projekat filtriranja i skladištenja koncentrata bakra,
 • Tehnički elektro projekat pumpne stanice za koncentrat pirita,
 • Tehnički elektro projekat integrisane pumpne stanice za jalovinu i povratnu vodu

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat odlaganja koncentrata pirita, flotacijske jalovine, neutralizacionog mulja i akumulacije drenažnih voda
 • Tehnički elektro projekat,
 • Projekat obaveštavanja i uzbunjivanja

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pripreme i transporta pasta zasipa do bušotina
 • Tehnički elektro projekat pripreme i transporta pasta zasipa sa pumpnom stanicom povratne vode,
 • Tehnički elektro projekat kompresorske stanice

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat prečišćavanja otpadnih voda, Tehnički elektro projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat pomoćnih objekata i instalacija u postrojenju za PMS:
 • Tehnički elektro projekat radionice za remont i popravku mašina,
 • Tehnički elektro projekat upravne zgrade,
 • Tehnički elektro projekat integrisanog skladišta,
 • Tehnički elektro projekat snabdevanja vodom iz Brestovačke reke

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2021.

 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat merenja, kontrole, regulacije i automatskog upravljanja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti izrade transportnog i servisnog niskopa, Tehnički elektro projekat opremanja transportnog i servisnog niskopa, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti objekata za servisiranje opreme, Tehnički elektro projekatobjekata za servisiranje opreme, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti izrade hale drobljenja i pratećih prostorija, Tehnički elektro projekat opremanja hale drobljenja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti provetravanja, Tehnički elektro projekat provetravanja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekti odvodnjavanja, Tehnički elektro projekat odvodnjavanja, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički projekat snabdevanja pogonskom energijom, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Tehnički elektro projekat objekata na površini terena, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički elektro projekat snabdevanja električnom energijom, nadzora i upravljanja pogona za pripremu krečnog kamena, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNOG KAMENA U LEŽIŠTU „ZAGRAĐE-5”, Tehnički elektro projekat trafo stanice 10/0,4 kV„Kop 5“, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Tehnički projekat elektrosnabdevanja površinskog kopa i pogona za pripremu krečnjaka, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat drobljenja i prosejavanja, mlevenja i klasiranja:
 • Tehnički elektro projekat primarnog drobljenja na Južnom reviru,
 • Tehnički elektro projekat transportnog sistema Južni revir,
 • Tehnički elektro projekat skladišta primarno izdrobljene rude

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat flotacijske koncentracije i odvodnjavanja proizvoda flotacijske koncentracije:
 • Tehnički elektro projekat pripreme i razvoda reagenasa i krečnog mleka,
 • Tehnički elektro projekat objekta flotiranja,
 • Tehnički elektro projekat objekta filtriranja

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP NADVIŠENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA “VALJA FUNDATA“, Tehnički projekti nadvišenja jalovišta “Valja Fundata“ do kote 545 mnv:
 • Tehnički elektro projekat,
 • Tehnički elektro projekat pumpnih stanica drenažnih voda,
 • Projekat obaveštavanja i uzbunjivanja

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat primarnog drobljenja, Tehnički projekat primarnog drobljenja – elektro, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Tehnički projekat skladišta izdrobljene rude, mlevenja i klasiranja, Tehnički projekat skladišta izdrobljene rude i transportnog sistema – elektro, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP POVRŠINSKOG KOPA GACKO – CENTRALNO POLJE ZA KAPACITET OD 2.3*106 t ROVNOG UGLJA, Projekat snabdevanja električnom energijom, Investitor Mešoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće Rudnik i termoelektrana Gacko a.d. Gacko, 2017.

Elektro projekti prema zakonu o planiranju i izgradnji

 • PZI – Projekat za izvođenje, Projekat elektroenergetskih instalacija, Sistem za doziranje korektiva, Investitor CRH Popovac, 2018.
 • IDP – Idejni projekat i PZI – Projekat za izvođenje, Projekat elektroenergetskih instalacija, Silosa “vrućeg brašna, Investitor CRH Popovac, 2018.
 • IDP – Idejni projekat i PZI – Projekat za izvođenje, Projekat elektroenergetskih instalacija, Silosa “ filterske prašine, Investitor CRH Popovac, 2018.
 • PZI – Projekat za izvođenje, Proizvodno-skladišni objekat Hale 1, ul. 29. Novembra, na katastarskoj parceli 3/8 i 1/10 KO Barajevo, Beograd, Projekat elektroenergetskih instalacija, Investitor AQUASTATIN D.O.O, Beograd, 2016.
 • Glavni elektro projekat za uvođenje toplovodnog grejanja u objektima KN-37, 38, 40, 41, 42, 45, 50 i 326 u kasarni „VOJVODA PETAR BOJOVIĆ” u Leskovcu i ugradnju toplovodnog kotla u objektu KN-34 (kotlarnica), Investitor Republika Srbija, Ministarstvo Odbrane, Vojnograđevinski centar „Beograd”

PROJEKTI ZAŠTITE OD POŽARA

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 Mt GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ:
 • Glavni projekat zaštite od požara objekta primarnog drobljenja,
 • Glavni projekat zaštite od požara objekta trafostanice primarnog drobljenja,
 • Glavni projekat zaštite od požara objekta skladišta izdrobljene rude,
 • Glavni projekat zaštite od požara objekta trafostanice skladišta izdrobljene rude,
 • Glavni projekat zaštite od požara objekta drobljenja kritičnih zrna,
 • Glavni projekat zaštite od požara objekta mlevenja i flotacije,
 • Glavni projekat zaštite od požara objekta filtraže koncentrata bakra,
 • Glavni projekat zaštite od požara pumpne stanice povratne vode,
 • Glavni projekat zaštite od požara pumpne stanice za jalovinu,
 • Glavni projekat zaštite od požara objekta pumpne stanice rashladne vode,
 • Glavni projekat zaštite od požara magacina flotacije,
 • Glavni projekat zaštite od požara skladišta reagenasa,
 • Glavni projekat zaštite od požara dispečerskog centra,
 • Glavni projekat zaštite od požara radionice za održavanje vozila,
 • Glavni projekat zaštite od požara magacina površinskog kopa,
 • Glavni projekat zaštite od požara skladišta ulja i maziva

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, 2022.

 • DRP OTKOPAVANJA I PRIPREME KREČNJAKA NA KAMENOLOMU „KRIVELJ”, Glavni projekat zaštite od požara, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE:
 • Glavni projekat zaštite od požara postrojenja drobljenja,
 • Glavni projekat zaštite od požara postrojenja mlevenja i klasiranja,
 • Glavni projekat zaštite od požara flotacijske koncentracije šljake,
 • Glavni projekat zaštite od požara postrojenja filtriranja jalovine,
 • Glavni projekat zaštite od požara kompresorske stanice,
 • Glavni projekat zaštite od požara postrojenja drobljenja

Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.

 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat drobljenja i prosejavanja, mlevenja i klasiranja, Glavni projekat zaštite od požara, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.
 • DRP NADVIŠENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA “VALJA FUNDATA, Glavni projekat zaštite od požara, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

PROJEKTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 • DRP POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE, Projekat bezbednosti i zdravlja na radu, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak TIR Bor, 2021.
 • GRP PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Projekat bezbednosti i zdravlja na radu, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • GRP EKSPLOATACIJE RUDE IZ LEŽIŠTA BAKRA I ZLATA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Projekat bezbednosti i zdravlja na radu, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor,
 • DRP POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RBM SA 6,0 Mt NA 11 Mt SUVE RUDE GODIŠNJE, Tehnički projekat drobljenja i prosejavanja, mlevenja i klasiranja, Projekat bezbednosti i zdravlja na radu, Investitor Serbia ZiJin Mining doo Bor, Ogranak RBM Majdanpek, 2020.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada