Ciljevi su:

 • Razvoj nauke i tehnologije radi podsticanja privrednog razvoja, povećanja društvenog proizvoda i podizanja standarda zaposlenih i kvaliteta života.
 • Očuvanje i razvoj opšteg fonda znanja, kao uslov za uključivanje u svetske integracione procese.
 • Očuvanje i razvoj naučnoistraživačkih kadrova i infrastrukture.
 • Podizanje opšteg nivoa tehnologija u privredi i obezbeđivanja konkurentnosti roba i usluga na domaćem i svetskom tržištu.
 • Uspostavljanje međunarodne naučne saradnje radi brže integracije u svetske naučne, privredne i društvene tokove i uključivanje u evropski istraživački prostor.

Pravci realizacije:

 • Sveobuhvatno korišćenje postojećeg naučnoistraživačkog potencijala, čiji su istraživački rezultati dokazani u domaćoj i svetskoj nauci i tehnologiji.
 • Podsticanje primenjenih i razvojnih istraživanja u onim oblastima koja su od interesa instituta i privrede, a po kvalitetu svojih do sada dostignutih rezultata obezbeđuju valorizaciju i tržišnu komercijalizaciju.
 • Posvećivanje pažnje usmerenim osnovnim istraživanjima koja u integraciji sa primenjenim i razvojnim istraživanjima doprinose preuzimanju svetskog znanja i rasprostiranju sopstvenog znanja u novim tehnologijama i proizvodima.
 • Podsticanje prihvatanja i širenja raspoloživih naučnoistraživačkih i tehnoloških rezultata kako bi se brže prenosili u područja proizvodnje i usluga, u cilju ravnomernijeg regionalnog razvoja i povećanja inovacione sposobnosti privrede.
 • Za ostvarivanje naučnoistraživačkog rada obezbeđivanje infrastrukturnih ulaganja, nabavku naučnoistraživačke opreme i održavanje i obnavljanje postojeće, izgradnju višenamenskih probnih postrojenja za potvrđivanje naučnoistraživačkih rezultata i eksperimentalnu proizvodnju, i uspostavljanje središta za širenje tehnologija.
 • Podizanje međunarodne saradnje na viši nivo: usavršavanjem istraživača u stranim naučnoistraživačkim ustanovama, uključivanjem u međunarodne organizacije i udruženja, učešćem u međunarodnim mnogostranim i dvostranim programima i projektima, međunarodnim vrednovanjem rezultata naučnih istraživanja, uspostavljanjem tešnje saradnje sa istraživačima našeg porekla u inostranstvu.
 • Obezbeđivanje stalnog usavršavanja istraživačkog kadra preko poslediplomskih, doktorskih i posledoktorskih studija u okviru utvrđenih istraživačkih programa, usavršavanjem u vrhunskim istraživačkim središtima u zemlji i inostranstvu, pri čemu će se otklanjati nesrazmere između naučnih oblasti i disciplina, zavisno od potrebe za razvojem onih naučnoistraživačkih područja i kadrova koja nedostaju, a u skladu sa prioritetima instituta.
 • Razvijanje interesovanja mladih talentovanih istraživača za naučnoistraživački rad, uključivanjem u naučnoistraživačke projekte i programe i njihovo zapošljavanje u institutu.
 • Zapošljavanje visokoobrazovnih stručnjaka u oblastima od prvenstvenog značaja za institut, stvaranjem neophodnih uslova za njihov rad u privredi, većim razvojno-istraživačkim timovima i drugim oblicima podsticanja.
 • Izdavanje i nabavka naučne literature, organizacija domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova i učešće na njima, objavljivanje rezultata, njihova ocena, raspoloživost i dostupnost. Posebno će se voditi računa o rezultatima koji obezbeđuju tržišne efekte.
 • U cilju poveđanja konkurentnosti privrede podsticanje razvoja sopstvenih znanja i primena svetskih iskustava i međunarodnih standarda u oblasti upravljanja poslovnim sistemima i podizanja stepena kvaliteta proizvoda i usluga sa serijom međunarodnih standarda ISO 9000.
 • Obezbeđivanje dovoljnih i stabilnih budžetskih i drugih sredstava za ostvarivanje ovih ciljeva i pravaca (putem sponzorstva, donatorstva i korišćenjem podsticaja u okviru kreditne, poreske i monetarne politike Republike Srbije).

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada