Odeljenje za preradu mineralnih sirovina (PMS) je oformljeno 1956 godine, kao jedan od začetnika Instituta. Ima dugu tradiciju uspešne saradnje sa domaćim i inostranim klijentima. Tim iskusnih stručnjaka se bavi svim vrstama poslova iz oblasti prerade metaličnih, nemetaličnih, energetskih i tehnogenih mineralnih sirovina, kao i poslovima na polju upravljanja otpadom i reciklažnim tehnologijama.

Opredeljenje odeljenja za preradu mineralnih sirovina je pre svega kvalitet i ekspeditivnost u pružanju stručnih i konsultantskih usluga iz predmetne oblasti. Naša prednost je u tome što posedujemo kompetentne kadrove i opremljene laboratorije, čime je omogućeno ostvarenje našeg glavnog cilja, a to je zadovoljstvo korisnika.

Odeljenje za preradu mineralnih sirovina (PMS) pruža sledeće usluge:

 • Osnovna i primenjena istraživanja u oblasti prerade mineralnih sirovina
 • Karakterizacija svih tipova mineralnih sirovina
 • Tehnološka ispitivanja na laboratorijskom, poluindustrijskom i industrijskom nivou
 • Projektovanje tehnologija u oblasti prerade mineralnih sirovina
 • Projektovanje postrojenja za preradu mineralnih sirovina sa izradom celokupne investiciono-tehničke dokumentacije
 • Revizija projektne dokumentacije
 • Uhodavanje postrojenja za preradu mineralnih sirovina
 • Analiza i optimizacija rada postojećih postrojenja
 • Upravljanje otpadom
 • Poslovi u oblasti reciklažnih tehnologija
 • Izrada studija uticaja na životnu sredinu
 • Vršenje tehničkog pregleda objekata PMS

Reference

Projekti – Postrojenja za pripremu mineralnih sirovina

 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJSKE PRERADE SUVE RUDE NA 23,1 MT GODIŠNJE SA POVRŠINSKOG KOPA VELIKI KRIVELJ, Investitor: Serbia Zijin Copper doo Bor, 2021.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU FLOTACIJE TOPIONIČKE ŠLJAKE, Investitor: Serbia Zijin Copper doo Bor, 2021.
 • GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Investitor: Serbia Zijin Mining DOO Bor, 2021.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT IZVEDENOG STANJA OBJEKATA PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA, Investitor: Serbia Zijin Mining DOO Bor, 2021.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT IZVEDENOG STANJA TRANSFORMATORSKE STANICE 110/35/10/6 KV MAJDANPEK 1 FLOTACIJE RUDNIKA BAKRA MAJDANPEK, Investitor: Serbia Zijin Copper DOO Bor, 2021.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT POVEĆANJA KAPACITETA FLOTACIJE RUDNIKA BAKRA MAJDANPEK SA 6,0 MT NA 11 MT RUDE GODIŠNJE, Investitor: Serbia Zijin Copper DOO Bor, 2020.
 • GLAVNI PROJEKAT ZA NASTAVAK KORIŠĆENJA I FAZNE REKULTIVACIJE JALOVIŠTA MALJEVAC, Investitor: Rudnki uglja Pljevlja, Crna Gora, 2017.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE FLOTACIJE TOPIONIČKE ŠLJAKE, Investitor: RTB Bor Grupa, 2015.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE FLOTACIJE MAJDANPEK ZA KAPACITET OD 8 MILIONA TONA RUDE GODIŠNJE, Investitor: RTB Bor Grupa, 2015.
 • TEHNIČKI RUDARSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE POSTROJENJA ZA FLOTACIJU RUDE IZ LEŽIŠTA CEROVO ZA KAPACITET OD 2,5 MILIONA TONA RUDE GODIŠNJE U FLOTACIJI VELIKI KRIVELJ, Investitor: RTB Bor Grupa, 2014.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE FLOTACIJE RUDNIKA LECE, Investitor Farmakom M.B. Šabac, Rudnik Lece, 2012.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE FLOTACIJE VELIKI KRIVELJ ZA KAPACITET OD 10,6 MILIONA TONA RUDE GODIŠNJE, Investitor: RTB Bor Grupa, 2012.

 Projekti – Flotacijska jalovišta

 • GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT PRIPREME MINERALNIH SIROVINA I ODLAGALIŠTA RUDARSKOG OTPADA I KONCENTRATA PIRITA IZ LEŽIŠTA ČUKARU PEKI – GORNJA ZONA), Investitor Serbia Zijin Mining Doo Bor, IRM Bor, 2021.
 • TEHNIČKI RUDARSKI PROJEKAT ZA MAKSIMALNO ISKORIŠĆENJE SLOBODNOG PROSTORA IZMEĐU STAROG I NOVOG JALOVIŠTA U RIF “KOPAONIK“ ZA ODLAGANJE FLOTACIJSKE JALOVINE, Investitor RiF “Leposavić u Leposaviću, Preduzeće Trepča, 2021.
 • STUDIJA IZVODLJIVOSTI EKSPLOATACIJE OLOVA, CINKA I PRATEĆIH KORISNIH KOMPONENTI U LEŽIŠTIMA RUDNOG POLJA BRSKOVO, Ivestitor: Tara Resources, Crna Gora, 2021.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT NADVIŠENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA “VALJA FUNDATA“ DO KOTE K+545 MNV, Investitor Serbia Zijin Copper doo Bor, 2020.
 • DRP IZVEDENOG STANJA PROŠIRENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA VELIKI KRIVELJ NA NULTO POLJE, Investitor Serbia Zijin Mining doo Bor, 2020.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT PROŠIRENJA FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA “VELIKI KRIVELJ“ NA NULTO POLJE, Investitor Serbia Zijin Mining Doo Bor, 2018.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT NADVIŠENJA BRANE POLJA 1 FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA VELIKI KRIVELJ DO KOTE +393, Investitor Serbia Zijin Mining Doo Bor, 2017.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT NADVIŠENJA BRANE POLJA 1 FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA VELIKI KRIVELJ DO KOTE +39O, Investitor Serbia Zijin Mining Doo Bor, 2016.
 • DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKAT NADVIŠENJA BRANE JALOVIŠTA FLOTACIJE OLOVA I CINKA DO KOTE +484, Investitor RiF “Leposavić u Leposaviću, Preduzeće Trepča, 2014.
 • PROJEKAT REKULTIVACIJE FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA I IZMEŠTANJA KOLEKTORA KRIVELJSKE REKE U BORU, Investitori Eco Fund i Republika Srbija, 2011.
 • PROJEKAT SANACIJE KONSTRUKCIJE BRANA 2A I 3A NA POLJU 2 FLOTACIJSKOG JALOVIŠTA VELIKI KRIVELJ, Investitor Svetska Banka, 2011.

 Tehnološka ispitivanja i studije

 • TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA ZGUŠNJAVANJA JALOVINE IZ FLOTACIJE VELIKI KRIVELJ. Investitor: Zijin Bor Copper Doo Bor, 2020.
 • TEHNOLOŠKA ISPITIVANJA ZGUŠNJAVANJA JALOVINE IZ FLOTACIJE MAJDANPEK, Zijin Bor Copper DOO Bor, 2019.
 • ELABORAT O TEHNOLOŠKIM ISPITIVANJIMA PRIPREME MINERALNIH SIROVINA NA JEZGRIMA ISTRAŽNIH BUŠOTINA RUDNIH TELA CEROVO PRIMARNO I CEROVO DRENOVA, Investitor: RTB Bor Grupa, 2018.
 • ELABORAT O TEHNOLOŠKIM ISPITIVANJIMA UZORAKA RUDE IZ RUDNOG TELA CEROVO CEMENTACIJA 2 – PRIMARNA ZONA, Investitor: RTB Bor Grupa, 2018.
 • PRELIMINARNA TEHNOLOŠKA ISPITIVANJIMA PB-ZN UZORAKA RUDE TETHYAN RESOURCES. Investitor: Tethyan Resources, 2018.

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada