Izdavaštvo

Mining and Metallurgy Engineering Bor

Mining and Metallurgy Engineering Bor br.3-4 2018.

U najnovijem dvobroju časopisa naćićete tekstove vezane za analizu profitabilnosti eksploatacije bakarne rude depozita Cerovo primarno-Drenova, primjenjivost metoda rudarstva u rudniku Rembas, komparativnu analizu modela AI u modeliranju flotacionih procesa, ispitivanje stilova vođstva u organizacijama u Srbiji koje u svojim operacijama primenjuju koncept očuvanja prirodnih resursa, elektrohemijsku sintezu ferata (VI) za tretman otpadnih voda, i dr.
Časopis je na engleskom jeziku.

Časopis Bakar

Časopis Bakar je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada ne samo iz oblasti dobijanja i prerade bakra, već i iz oblasti obojene i crne metalurgije, tehnologije, nanotehnologije, hemije, pripreme mineralnih sirovina, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, primenjene informatike i povezanih srodnih oblasti. Izlazi dva puta godišnje još od 1968. godine. Od 2010. godine časopis Bakar je svrstan u kategoriju M52.

Bakar br.2 2018.

U novom broju časopisa Bakar pročitajte sledeće radove: Mineralizacija sa lokaliteta Kriveljski kamen, ruda ležišta Veliki Krivelj, mogućnost zajedničke prerade; Prikaz i stanje glavnih objekata flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj i kolektora Kriveljske reke kod Bora; Uporedna analiza potrošnje energije i emisije CO2 za diskontinualni i kombinovani sistem transporta na primeru površinskog kopa Severni Revir; Implementacija savremenih tehnologija u cilju kontrole radova na bušenju i miniranju; Analiza stabilnosti kosina unutrašnjeg odlagališta Kutlovača u funkciji rekonfiguracije DTO sistema na površinskom kopu Potrlica; Dobijanje i rafinacija paladijuma iz izrađenih Pd-hvatača; Različite vrste nanomaterijala za tretman otpadnih voda; Aciditet i alkalitet vode Borske reke i Timoka; Tehno – ekonomska analiza prerade flotacijske jalovine L-SX-EW metodom; Analiza zahteva zainteresovanih strana.

Časopis Rudarski radovi

Rudarski radovi je časopis baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti rudarstva, podzemne i površinske eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, geologije, minerologije, petrologije, geomehanike i povezanih srodnih oblasti.

Rudarski radovi br.1 2013

Rudarski radovi je časopis baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti rudarstva, podzemne i površinske eksploatacije, pripreme mineralnih sirovina, geologije, minerologije, petrologije, geomehanike i povezanih srodnih oblasti.

Od 2012. godine časopis Rudarski radovi je svrstan u kategoriju M24.

Časopis Inovacije i razvoj

Časopis Inovacije i Razvoj je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih i srodnih oblasti.

Inovacije i razvoj br.2 2013.

Časopis Inovacije i Razvoj je baziran na bogatoj tradiciji stručnog i naučnog rada u oblasti industrije obojenih i crnih metala i legura, industrijskog menadžmenta, elektronike, energetike i ekonomije, kao i ostalih povezanih i srodnih oblasti.

Časopis Inovacije Razvoj je svrstan u kategoriju M53.

Monografije

Institut u okviru svoje izdavačke delatnosti pored navedenih časopisa izdaje i monografije.

Biblioteka

Osnivanjem Instituta za bakar Bor 1962. godine, formirana je i biblioteka Instituta