• Otpadne, površinske i podzemne vode – Ovlašćenje od resornog ministarstva za Kontrolu industrijskih i otpadnih voda Br. 325-01-520/2014-07; 19.08.2014. Tehnike kojim se vrše analize su: pH metrija, Turbidimetrija, Fotometrija, Jonska hromatografija
  • Ambijentalni vazduh i otpadni gasovi – Odobrenje od resornog ministarstva za Merenje Emisije Br. 353-01-00924/2016-17; 20.05.2016. i Merenje Imisije Br. 353-01-00093/2010-03; 03.02.2010. Moguće je kontinulano 24-časovno merenje.
    Kod analize ambijentalnog vazduha  se određuje: H2S; NOX(NO + NO2); SO2; CO;VOC; Dimni broj; Ukupne praškaste materije; Teški metali iz gasovite faze i praškastih materija na ICPMS-u I ICPOES-u; HCl; HF; Parametri stanja gasaKod analize otpadnog gasa se određuje: SO2; HF; NOX ; Teški metali u suspendovanim  česticama i taložnim materijama Pb, Cd, Mn, As, Ni na ICPMS-u; Čađ
  • Analiza teških metala i organskih zagađivača u zemljištu na tehnikama:
    Rastvaranje uzoraka u automatskom sistemu za rastvaranje Vulkan 84, Atomska-apsorpciona spektrofotometrija (AAS), Analizator ugljenika i sumpora (CSA), Optička emisiona spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES), Masena spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS), Gasni hromatograf sa masenom spektrometrijom (GCMS) i ekstrakcija

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada