• Ruda, jalovina, šljaka i koncentrata
  • Geoloških uzoraka
  • Katodni bakar i legure na bazi bakra
  • Legure (na bazi olova, cinka, aluminijuma, gvožđa)
  • Nečistoće iz visoko čistih materijala (zlato, srebro, platina, paladijum, tehnički selen)
  • Krečnjaci
  • Plavi kamen
  • Sumporna kiselina

Ispitivanje se vrši različitim metodama i tehnikama, a to su:

  • Klasične metode određivanja: volumetrija, gravimetrija, plamena analiza plemenitih metala (kupelacija)
  • Instrumentalne metode hemijske analize i to: Elektrogravimetrija (EG), Spektrofotometrija (SF), Atomska-apsorpciona spektrofotometrija (AAS), Analizator ugljenika i supora (CSA), Optička emisiona spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES), Masena spektrometrija sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS), Optička emisiona spektrometrija sa varnicom (OES), Rendgenska fluorescentna analiza (XRF), Rendgenska difrakcija (XRD),   Analizator kiseonika, vodonika i azota u legurama

 

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada