Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor sa zadovoljstvom objavljuje da će se organizovati vebinari iz oblasti inovacija i preduzetništva u sekoru održivog rudarstva. Vebinari se organizuju u okviru Projekta : ,,Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials,, – HEI4S3-RM, od strane sledećih Univerziteta:
Univerzitet Oviedo, Španija
Univerzitet Huelva, Španija
Banat Univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Temišvar, Rumunija
Tehnički univerzitet Georg Agrikola, Nemačka
Laponski univerzitet primenjenih nauka, Finska
Međunarodni grčki univerzitet, Grčka
Zainteresovani polaznici mogu naći detaljnije informacije na linku: https://hei4s3-rm.eu/webinars/, preko koga se vrši i prijava. Vebinari su besplatni, a na kraju svakog vebinara izdaju se sertifikati od strane Univerziteta koji organizuje predavanja.
Više informacija mogu se dobiti putem meil-a: zoran.stevanovic@irmbor.co.rs


Studenti Tehničkog Fakulteta iz Bora, 10. marta, na stručnoj praksi u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor


Prezentovanje metoda hemijskih analiza zemljišta, sedimenata, voda, i vazduha , studentima Tehničkog Fakulteta Bor, održano 03. marta.


Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor sa zadovoljstvom objavljuje da će se organizovati vebinari iz oblasti inovacija i preduzetništva u sekoru održivog rudarstva. Vebinari se organizuju u okviru Projekta : ,,Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials,, – HEI4S3-RM, od strane sledećih Univerziteta:
Univerzitet Oviedo, Španija
Univerzitet Huelva, Španija
Banat Univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Temišvar, Rumunija
Tehnički univerzitet Georg Agrikola, Nemačka
Laponski univerzitet primenjenih nauka, Finska
Međunarodni grčki univerzitet, Grčka
Zainteresovani polaznici mogu naći detaljnije informacije na linku: https://empresa.uniovi.es/empleabilidad/innovation , preko koga se vrši i prijava. Vebinari su besplatni, a na kraju svakog vebinara izdaju se sertifikati od strane Univerziteta koji organizuje predavanja.
Više informacija mogu se dobiti putem meil-a: zoran.stevanovic@irmbor.co.rs

Satnica održavanja vebinara:


O PROJEKTU

Institut za Rudarstvo i Metalurgiju Bor je jedan od partnera projekta pod nazivom Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials – HEI4S3-RM, kojim koordinira Universidad de Oviedo.

Web-stranica projekta je: https://hei4s3-rm.eu/

CILj PROJEKTA
Projekat je kreiran da ojača izgradnju inovacionih kapaciteta u Evropi, težeći dugoročnom održivom razvoju koristeći ideju kružne ekonomije u cilju modernizacije sirovinskog i ekstraktivnog sektora. Ideja koja stoji iza cirkularne ekonomije je da se vrednost proizvoda, materijala i resursa zadrži u privredi što je duže moguće i da se stvaranje otpada svede na minimum. Ove aktivnosti daju važan doprinos naporima EU da razvije održivu, niskougljeničnu, resursno efikasnu i konkurentnu ekonomiju.

Projekat ima za cilj jačanje partnerstva između visokoškolskih, poslovnih i istraživačkih organizacija razvojem inovativnog puta za preduzetničke univerzitete.

HEI4S3-RM se implementira u sklopu EIT (European Institute for Innovation and Technology), HEI (High Education Institutions) Inicijative, što je ključni cilj Evropskog instituta za Inovacije i tehnologije (EIT) kao deo svoje nove strategije, strateškog plana inovacija EIT-a za 2021-2027.

METODOLOGIJA
Projekat HEI43-RM se sprovodi po metodologiji. Dostupan uz povoljne uslove (organizacioni, didaktički, istraživački, inovacijski, vodeće inovacije) uključeni u istraživački inter-dProjekat HEI43-RM se sprovodi po metodologiji. Dostupan uz povoljne uslove (organizacioni, didaktički, istraživački, inovacijski, vodeće inovacije) uključeni u istraživanje međuresorne uslove, sarađujući u okviru konzorcijuma (između) Integrisanih ekosistemskih laboratorija (EIL).

Uključuje sledeće aktivnosti:

  • izgradnju laboratorija za integraciju ekosistema u svakom od 6 VŠU za podršku pametnoj specijalizaciji i inovacijama u oblasti održivih sirovina,
  • promovisanje konkretnih akcija za širu preduzetničku kulturu i podučavanje inovacija i preduzetništva u akademskoj zajednici
  • upravljanje procesima uz korišćenje upravnih odbora od strane univerziteta, uključujući menadžment i neakademske stručnjake,
  • izgradnja kapaciteta specifičnih multidisciplinarnih struktura podrške koje će biti uključene u upravljanje procesom „HEI4S3-RM inovatora“
  • razmena dobre prakse između univerziteta EU.

IZAZOVI
Glavni izazov je povezivanje malih i srednjih, ali efikasnih univerziteta sa regionalnim i lokalnim inovacionim ekosistemima u oblasti aktivnosti cirkularne ekonomije u sektorima sirovina i rudarstva.

Važno pitanje tokom kursa je i dopiranje do studenata osnovnih i postdiplomskih studija i doktorskih studija tako što će ih se, između ostalog, podsticati da učestvuju u Erazmus + programu, koji bi, između ostalog, poboljšao mobilnost učenika.

Ključni element je integracija naučnih zajednica u različitim delovima. Ključni element je integracija naučnih zajednica u različitim delovima Evrope kao deo zajedničkih izazova vezanih za cirkularnu ekonomiju i prilagođavanje klimatskim promenama koje se dešavaju.

ZA KOGA?
Projekat je usmeren na evropske visokoškolske institucije koje, zahvaljujući ovoj inicijativi, mogu da postanu regionalni motori inovacija i podrže održivi ekonomski rast i otvore radna mesta širom Evrope.

Universidad de Oviedo, Španija 
Universidad de Huelva, Španija 
Banat Univerzitet poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Temišvar Rumunija 
Tehnički univerzitet Georg Agrikola Nemačka 
Laponski univerzitet primenjenih nauka Finska 
Međunarodni grčki univerzitet u Grčkoj 


Neakademske institucije
Institut za Rudarstvo i Metalurgiju Bor (IRM Bor) Srbija 
Geološki zavod Slovenije Slovenija
Pheno Horizon Poljska 


 

dr. Zoran Stevanović

Ako vam treba više informacija o ovom projektu , kontaktirajte me na mail zoran.stevanovic@irmbor.co.rs


Realizovane aktivnosti na projektu HEI4S3-RM u okviru VP4

Pregled aktivnosti u okviru VP4 „Doprinos razvoju inovacija i poslovanja“, članovi tima MMI Bor realizovali su sledeće aktivnosti vezane za KPI u periodu od 01.07.2022.godine do sada:
KPI6: Broj poslovnih ideja registrovanih u HEI4S3-RM platformi za prenos znanja i ideja za inovacije. Članovi MMI Bor započeli su pripremu dve ideje za realizaciju u saradnji sa državnim fondovima R. Srbije:
Predlog 1:
Optimizacija tehnoloških procesa površinske eksploatacije i prerade mineralnih sirovina – a sve u funkciji povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije gasova staklene bašte.
Predlog 2:
Predviđanje i ekološka sanacija kiselog rudničkog odvodnjavanja sa lokacija bogatog rudarskog otpada u Republici Srbiji

KPI7: Podrška i razvoj (novih i postojećih) instituta/centra za istraživanje i razvoj vođeni univerzitetima

1. U okviru postojećeg sajta Rudarsko-metalurškog instituta Bor otvorena je stranica koja pruža sve osnovne informacije u vezi sa Projektom HEI4S3-RM i koja će se dalje ažurirati u skladu sa našim aktivnostima.
https://irmbor.co.rs/projekti/medjunarodni-projekti/projekat-building-ecosistem-integration-labs-in-hei-project/

2. Dana 10. avgusta 2022. godine sprovedena je obuka studenata doktorskih studija (HEI INNOVATE – Sampling Training of PhD Students) u cilju edukacije studenata za terensko uzorkovanje u skladu sa predviđenim procedurama koje su predstavljene u okviru prezentacije.

Obuka za doktorante – MMI Bor

Attendees list – Sampling Training of PhD Students

3. Učešće članova MMI Bor i studenata doktorskih studija na prvoj radionici ko-kreacije za projekte Kohorte 2, onlajn događaj, održan 27. – 28. septembra 2022. godine.

HEI Initiative (cohort 2) Co-Creation Workshop Attendees lists

4. U okviru 53. međunarodne oktobarske konferencije o rudarstvu i metalurgiji održanoj 3-5. oktobra 2022. godine u Boru, Srbija https://ioc.irmbor.co.rs
objavljen je naučni rad pod naslovom: „ANALIZA POVRŠINE MODIFIKOVANIH MIKROSFERA NA BAZI LIGNINA KOJE SE KORISTE ZA ADSORPCIJU SELENA SEM-EDS ANALITIČKOM METODOM“, sledeći autori: Vesna Marjanović, Radmila Marković, Silvana Dimitrijević, Zoran Stevanović.
Rad se bavi aktivnostima vezanim za zaštitu životne sredine i ima priznanje EIT-HEI projekta: Autori se zahvaljuju na finansiranju od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Registarski broj 451-03- 68/2022-14/200052. Takođe, ovaj rad je finansijski podržala EU u okviru Programa 2nd EIT-HEI poziva: Izgradnja laboratorija za integraciju ekosistema na VŠU radi podsticanja pametne specijalizacije i inovacija na održivim sirovinama – HEI4S3-RM.

KPI8: Broj laboratorija za istraživačke talente vođene inovacijama
Tim MMI Bor pripremio je i opremio laboratoriju za realizaciju aktivnosti predviđenih Projektom HEI4S3-RM, gde će se, između ostalog, odvijati ispitivanja u cilju karakterizacije rudarskog otpada. Ova laboratorija će se koristiti i za obuku studenata i mladih kadrova. Priprema pratećih postupaka metoda je u toku.

 

Sastanak Institucionalnog upravnog odbora  (Oviedo 10-11.10.2022)

Sredinom oktobra učesnici projekta „Izgradnja laboratorija za integraciju ekosistema u visokoškolskom institutu za podsticanje pametne specijalizacije i inovacije na održivim sirovinama -HEI4S3-RM“ sastali su se u Ovijedu, Asturija, Španija. Tokom dva dana članovi konferencije su predstavili svoje planove za narednih 6 meseci.

Sastanak je bio i povod za upoznavanje. Vođa projekta je Ovijedu predstavio njegovo rudarsko i industrijsko nasleđe i mogućnosti za budućnost Asturije. Doživeli smo jedinstven karakter, običaje i istoriju krajeva. Te važne integracijske akcije doprinose izgradnji jake evropske zajednice kako interno tako i eksterno, koje podržavaju politiku EIT sirovina.


 

 

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada