EKSPLOATACIJA I PRERADA MINERALNIH RESURSA

Ako razvijate Greenfield ili unapređujete postojeće Projekte iskoristite najnovije tehnike istraživanja i inovativne tehnologije projektovanja koje Vam pruža IRM Bor. Garancija zadovoljstva Klijenata je iskustvo IRM Bor u oblasti eksploatacije i prerade mineralnih resursa od 60 godina i stručni kadar sastavljen od 27 doktora nauka, 36 magistara nauka, 54 inženjera i ukupno 210 zaposlenih.

 

Greenfield projekti

1. Istraživanja i modeliranje ležišta mineralnih sirovina sa izradom Elaborata o rezervama
2. Izrada Idejnih rešenja i projekata, Pre Feasibility i Feasibility Studija
3. Izrada kompletne investiciono tehničke dokumentacije po Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima i Zakonu o planiranju i izgradnji za projekte iz oblasti geologije, rudarstva, prerade mineralnih sirovina, odlagališta i jalovišta, metalurgije i tehnologije
4. Ishodovanje dozvola za izvođenje radova
5. Nadzor nad izgradnjom objekata i puštanje u rad

 

Optimizacija rada rudnika i postrojenja

 1. Tehnička kontrola i ocena studija, elaborata i projekata
 2.  Softverska optimizacija i organizacija tehnoloških postupaka za eksploataciju i preradu
 3.  Proširenje kapaciteta prerade i asortimana proizvoda kroz izradu novih razvojnih tehnologija
 4.  Tehnološka ispitivanja u laboratoriji i pilot postrojenjima
 5.  Kontrola kvaliteta i kvantiteta i druga ispitivanja tehničkih sistema, uređaja i opreme, izdavanje atesta i arbitražna veštačenja sa iznošenjem potrebnih materijalnih dokaza

 

 

Laboratorijska ispitivanja i testiranja

 1. Uzorkovanje i kompletna priprema uzoraka za hemijske analize metala, nemetala, ugljeva, voda, zemljišta i vazduha
 2. Kompletna hemijska analiza geoloških uzoraka, međuproizvoda, proizvoda, metala, nemetala, plemenitih metala, soli, ugljeva, legura, voda, vazduha, zemljišta, industrijskog otpada, itd. sa preko 200 akreditovanih analitičkih i instrumentalnih metoda (ICP-AES, ICP-MS, ICP-OES, GC-MS, IC, XRFA, XRDA, AAS, OES, itd.)
 3. Analitičko praćenje kompletne proizvodnje: eksploatacija rude – metalurški proizvod
 4. Mineraloška ispitivanja
 5. Kompletna geomehanička ispitivanja tla, stena, insitu ispitivanja i ispitivanje kvaliteta betona
 6. Elektrofluksna ispitivanja svih vrsta čeličnih užadi bez razaranja i sa razaranjem
 7. Kontrola mikroklime podzemnih rudarskih prostorija
 8. Specijalizovana ispitivanja za modeliranje i predviđanje kvaliteta životne sredine
 9. Monitoring životne sredine
 10. Prečišćavanje otpadnih voda
 11. Kategorizacija otpada
 12. Iznajmljivanje opreme i uređaja

 

Pilot postrojenja

 1. Flotacija MINPRO, Canada, Kapacitet 20 kg/h
 2. Flotacija DENVER, USA, Kapacitet 50 kg/h
 3. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda MESCO, Japan, Kapacitet 5 l/min
 4. Hidrometalurško postrojenje, NITTOKOATSU, Japan, Kapacitet 2 l
 5. Bio-Hidrometalurško postrojenje, MINTEK, South Africa, Kapacitet 20 l
 6. SX postrojenje, MEAB, Švedska, Kapacitet 30 l/h
 7. Elektroliza, sopstvena proizvodnja, IRM Bor, Kapacitet 1.5 kgCu/h

 

Proizvodnja

 1. Proizvodnja specijalnih legura bakra i plemenitih metala u manjim serijama
 2. Rafinacija plemenitih i platinskih metala u laboratoriji i pilot postrojenjima
 3. Prerada plemenitih metala i izrada katalizatorskih mrežica i drugih elemenata od plemenitih metala

Najnovije vesti

FIRMA OD POVERENJA

„Borski institut – ponos Srbije!“

.

INFORMATOR O RADU

katastar rudarskog otpada