Projekti u zemlji

 • GRP otkopavanja šljake iz tehnogenog ležišta „DEPO ŠLJAKE 1“ verifikacija teh. procesa dobijanja koncentrata i nadvišenja flotacijskog jalovišta RTH u Boru do K+378 za godišnju proizvodnju od 1200000 t šljake, RBB Bor.
 • DRP eksploatacije rude bakra iz ležišta Kraku Bugaresku, RBB Bor.
 • DRP otkopavanja i prerade kvarcnog peska iz ležišta DEO DB Reka, RBB Bor.
 • Studija uticaja odloženog rudničkog otpada na zagađenje vodotokova u Opštini Bor, sa predlogom mera za njihovo saniranje, Opština Bor, Eko Fond.
 • DRP odlagališta II P.K. krečnjaka „Jazovnik“, ZORKA-ALAS-KAMEN Novi Sad.
 • Ispitivanje fizičko-hemijskih karakteristika pepela i šljake sa deponije u Medoševcu, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 • URP čišćenje, odvoz i deponovanje istaloženog materijala iz kasete u Medoševcu sa rekultivacijom terena, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 • DRP čišćenja taložnog materijala iz filter taložnika postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Ogranak „Prerada“ Vreoci, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 • Plan upravljanja otpadom u postrojenju „Toplana-Vreoci“, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 • URP rekonstrukcije pogonsko-utovarne stanice žičare RJ Mokre separacije u pogonu „Oplemenjivanje uglja“ u Ogranku „Prerada“ Vreoci, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 • DRP odlagalište 2 P.K. krečnjaka Jazovnik, Zorka Alas Kamen.
 • Elaborat o količini i kvalitetu istaloženog materijala u filter taložniku u Vreocima, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 • DRP otkopavanja i prerade rude bakra u ležištu Veliki Krivelj za kapacitet 10,6 x 106 tona rude godišnje, RTB Bor Grupa.
 • GRP rekonstrukcije flotacije rudnika Lece – Medveđa, Farmakom MB.

Najnovije vesti

katastar rudarskog otpada

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

katastar rudarskog otpada