Dostupna oprema

Institut raspolaže savremenom istraživačkom opremom za obavljanje svoje delatnosti, koja je raspoređena u sledećim laboratorijama:

 • za izradu i determinaciju rudnih preparata - mineraloški, petrografski i drugi rudni materijali (mašina za sečenje minerala i stena, mašina za poliranje, mikroskopi, i sl);
 • za mehaniku stena - visokoautomatizovana kompletna oprema;
 • za pripremu mineralnih sirovina - postupkom flotacije, magnetne separacije, gravitacione separacije (drobilice, mlinovi, flotacijske mašine, magnetni separatori, koncentratori, sita za suvo i mokro prosejavanje, filtri, sušnice, i sl.);
 • za hidrometalurgiju i hemijske metode koncentracije mineralnih sirovina;
 • poluindustrijsko postrojenje za koncentraciju mineralnih sirovina;
 • poluindustrijsko postrojenje za koncentraciju zlata;
 • za nove materijale i osvajanje novih proizvoda (peći za visokotemperaturno topljenje, sinterovanje, žarenje, prese, valjaonički stanovi, mlinovi, sita, mašine za izvlačenje žice, profila i dr., uređaj za merenje kritične temperature, uređaj za termogravimetrijske analize, uređaj za diferencijalno termijsku analizu, i sl.);
 • za elektrohemiju i elektrometalurgiju (univerzalni uređaj za elektrohemijska ispitivanja - galvanostat, potenciostat, kulometar, ampermetar, elektrometar, elektrolitne ćelije, dozeri, mikseri, pumpe, i sl.);
 • za fizičko-mehanička i metalografska ispitivanja (univerzalni uređaj za merenje tvrdoće materijala, univerzalni uređaj za ispitivanje mehaničkih osobina i karakteristika materijala, visokotemperaturni mikroskop za metalografska ispitivanja, i sl.);
 • za hemijsku tehnologiju (reaktori, uparivači, peći, sušnice, galvanski sto, ultrazvučno odmašćivanje, i sl.);
 • poluindustrijsko postrojenje za rafinaciju platinskih metala (reaktori, uparivači, jonoizmenjivači, cevaste i komorne peći, homogenizatori, sušnice, i sl.);
 • poluindustrijsko postrojenje za preradu platinskih metala (indukcione peći, valjaonički stanovi, mašine za izvlačenje, žarne peći, sušnice, tkački razboj, polir mašine, i sl.);
 • poluindustrijsko postrojenje za elektrolitičku rafinaciju bakra;
 • poluindustrijsko postrojenje za pirometalurgiju (elektrolučna peć, homogenizatori, elektrootporne i cevaste peći, livni uređaji, i dr.);
 • poluindustrijsko postrojenje za proizvodnju žice i profila (kompletan sistem za topljenje, livenje i izvlačenje žice sopstvene konstrukcije, valjaonički stanovi, vučna klupa, visokofrekventna peć, i dr.);
 • za klasične hemijske analize (gravimetrija, volumetrija, elektrogravimetrija, gasna volumetrija, kalorimetrija, i dr.);
 • za elektroanalize (Ph-metrija, potenciometrija, polarografija);
 • za spektrohemijsku analizu (optičko-emisiona spektrometrija, spektrofotometrija, atomska emisiona analiza sa plazmom, atomska apsorpciona analiza, masena analiza, optička emisiona analiza, rentgensko fluoroscentna analiza);
 • za rentgensko difrakcionu analizu - rentgenski difraktometar;
 • za plamenu analizu platinskih metala - kupelacija;
 • za direktna određivanja - sumpor, kiseonik, azot, magnetit, živa,
 • za uzorkovanje i pripremu analitičkih uzoraka (mlinovi, razni uređaji za uzorkovanje, homogenizatori, sušnice, i sl.);
 • za zaštitu životne i radne sredine sa meterološkom stanicom;
 • za poboljšanje fizičko-mehaničkih osobina površina materijala (vakuum-jonsko plazma uređaj);
 • radionice za elektrotehniku, elektroniku i informacione tehnologije (kompletni merno-regulacioni stolovi, osciloskopi, generatori, stabilizatori napona, ampermetri, voltmetri, milivoltmetri, PC-računari, i dr.);
 • radionice za mašinstvo (uređaji za merenje naprezanja, magnetni defektoskop za ispitivanje magnetno-fluksnom metodom, univerzalni strug, glodalica, krune, testere, bušilice, pneumatske i hidraulične prese, aparati za zavarivanje, i dr.).

 

Pored toga, Institut raspolaže savremenim hardware i software alatima, mašinama, instrumentima i priborom za konstruisanje, projektovanje i obradu podataka. Najznačajniji su svakako i oni najnoviji, software za oblast rudarstva i geologije:

 1. MINEX 5.2 proizvođača GEMS - software za modeliranje slojevitih ležišta i projektovanje površinskih kopova uglja,
 2. GEMCOM 6.1. - software za geološku interpretaciju i modeliranje amorfnih (neslojevitih) ležišta i projektovanje površinskih i podzemnih rudnika (metala i nemetala),
 3. WHITTLE 4x (version 2.1.) - software za ekonomsku optimizaciju ležišta metaličnih mineralnih sirovina, ekonomsku analizu i dugoročno planiranje.