Projekti u zemlji

 1. GRP otkopavanja šljake iz tehnogenog ležišta "DEPO ŠLJAKE 1" verifikacija teh. procesa dobijanja koncentrata i nadvišenja flotacijskog jalovišta RTH u Boru do K+378 za godišnju proizvodnju od 1200000 t šljake, RBB Bor.
 2. DRP eksploatacije rude bakra iz ležišta Kraku Bugaresku, RBB Bor.
 3. DRP otkopavanja i prerade kvarcnog peska iz ležišta DEO DB Reka, RBB Bor.
 4. Studija uticaja odloženog rudničkog otpada na zagađenje vodotokova u Opštini Bor, sa predlogom mera za njihovo saniranje, Opština Bor, Eko Fond.
 5. DRP odlagališta II P.K. krečnjaka „Jazovnik“, ZORKA-ALAS-KAMEN Novi Sad.
 6. Ispitivanje fizičko-hemijskih karakteristika pepela i šljake sa deponije u Medoševcu, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 7. URP čišćenje, odvoz i deponovanje istaloženog materijala iz kasete u Medoševcu sa rekultivacijom terena, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 8. DRP čišćenja taložnog materijala iz filter taložnika postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Ogranak „Prerada“ Vreoci, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 9. Plan upravljanja otpadom u postrojenju „Toplana-Vreoci“, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 10. URP rekonstrukcije pogonsko-utovarne stanice žičare RJ Mokre separacije u pogonu „Oplemenjivanje uglja“ u Ogranku „Prerada“ Vreoci, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 11. DRP odlagalište 2 P.K. krečnjaka Jazovnik, Zorka Alas Kamen.
 12. Elaborat o količini i kvalitetu istaloženog materijala u filter taložniku u Vreocima, PD RB “Kolubara“ d.o.o., Kolubara Prerada.
 13. DRP otkopavanja i prerade rude bakra u ležištu Veliki Krivelj za kapacitet 10,6 x 106 tona rude godišnje, RTB Bor Grupa.
 14. GRP rekonstrukcije flotacije rudnika Lece – Medveđa, Farmakom MB.