Eksperimentalna i specijalna proizvodnja

Sektor za eksperimentalna ispitivanja plemenitih metala (SEIPM)

 

U okviru sektora egzistiraju tri eksperimentalna odeljenja:

 1. Eksperimentalno odeljenje za piro-elektro metalurgiju
 2. Eksperimentalno odeljenje za rafinaciju plemenitih metala i
 3. Eksperimentalno odeljenje za izradu platinskih mrežica i posuđa

Katalog proizvoda SEIPM

 • Kontakt:

Koordinator sektora
Radojka Jonović,dipl.ing.
tel: (030) 454 147, mob: (064) 86 09 721, fax: (030) 436 728
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Eksperimentalno odeljenje za piro-elektro metalurgiju

 

Odeljenje za piro-elektro metalurgiju bavi se pretapanjem sekundarnih sirovina koje sadrže plemenite metale u elektrolučnoj (Birlec peći) kao i finalizaciju kroz proces elektrolitičke rafinacije bakra i preradu anodnog mulja.
Osvojene su tehnologije za pretapanje otpadne vatrostalne opeke iz staklarske industrije koja u sebi sadrži metale platinske grupe (Pt, Rh, Pd) kao i drugih sirovina na bazi plemenitih metala.

 

Eksperimentalno odeljenje za rafinaciju plemenitih metala

 

Osnovna delatnost eksperimentalnog odeljenja za rafinaciju plemenitih metala je obavljanje usluga iz oblasti dobijanja i rafinacije plemenitih metala iz primarnih i sekundarnih sirovina:

 • Prerade anodnih muljeva nastalih pri elektrolitičkoj rafinaciji bakra u cilju dobijanja zlata, srebra, platinskih metala (platina, paladijum, rodijum) i retkih metala ( selen i telur)
 • Dobijanje plemenitih metala iz sekundarnih sirovina (prerada elektronskog škarta, juvelirskog otpada, stomatološkog otpada, dizni na bazi plemenitih metala iz industrije staklenih vlakana i tekstilne industrije i drugih sekundarnih sirovina)
 • Dobijanja platinskih metala iz sekundarnih sirovina nastalih destrukcijom katalizatora za petrohemijsku industriju (izrađene katalitičke mrežice PtRh10, PtRh5 Pd5, PdNi hvatači, filter-mase, Pt-Re katalizatori i druge sirovine koje sadrže platinske metale)
 • Regeneracija platinskih metala iz izrađenih katalizatora (PtRh10, PtPd5 Rh5)
 • Regeneracija platinskih metala iz filter-mase
 • Regeneracija paladijuma iz izrađenih Pd-Ni hvatača
 • Regeneracija plemenitih metala iz AuPtRh dizni iz tekstilne industrije
 • Rafinacija platine tehničkog kvaliteta (95% Pt) do proizvoda 99,99% Pt
 • Rafinacija paladijuma tehničkog kvaliteta (95% Pd) do proizvoda 99,99% Pd
 • Prerada elektronskog škarta u cilju izdvajanja i rafinacije zlata do kvaliteta 99,99% Au
 • Izdvajanje i rafinacija zlata iz juvelirskog otpada u cilju dobijanja zlata kvaliteta 99,99% Au
 • Izdvajanje i rafinacija srebra iz sekundarnih sirovina u cilju dobijanja srebra komercijalnog kvaliteta
 • Rafinacija rodijuma do kvaliteta 99,80 % Rh

Radi pružanja navedenih usluga koristi se savremena oprema za rafinaciju plemenitih metala iz sekundarnih sirovina do komercijalnih proizvoda (reaktori za rastvaranje, uparivači, uređaji za jonsku izmenu, demineralizator, oprema za prečišćavanje gasova, cevaste peći za žarenje i druga prateća oprema.

Posedujemo višegodišnje iskustvo iz sledećih oblasti:

 • Primenjena i fundamentalna istraživanjima iz oblasti prerade anodnog mulja
 • Projektovanje tehnologija za preradu anodnih muljeva
 • Projektovanje tehnologija za preradu sekundarnih sirovina na bazi plemenitih metala
 • Analiza i optimizacija rada postojećih postrojenja za preradu anodnih muljeva
 • Razrada i primena tehnologija za rafinaciju platinskih i plemenitih metala
 • Razrada i primena tehnologija za dobijanje proizvoda na bazi plemenitih metala
 • Razrada tehnologija za preradu polimetaličnih sirovina
 • Razrada tehnologija za dobijanje retkih metala
 • Tehnologije vezane za elektonski otpad i zaštitu životne sredine

 

 • Kontakt:

Glavni inženjer odeljenja
Ljiljana Avramović,dipl.ing.teh.
tel: (030) 454 147, mob: (063) 76 16 578, fax: (030) 436 728
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Eksperimentalno odeljenje za izradu platinskih mrežica i posuđa

 

U okviru Eksperimentalnog odeljenja za izradu platinskih mrežica i posuđa ostvaruju se sledeće aktivnosti:

 • Izrada gotovih proizvoda na bazi platinskih metala (katalizatori sastava PtRh5Pd5 i katalizatori „hvatači” sastava PdNi5 za hemijsku industriju, termoparovi različitih tipova,  laboratorijsko posuđe, Fišerove elektrode, ), datih u prilogu
 • Izrada poluproizvoda na bazi čistih platinskih metala i njihovih legura (žica, mikrožica, trake)
 • Izrada poluproizvoda na bazi čistog zlata i srebra (žica, mikrožica, trake)
 • Izrada poluproizvoda na bazi legura sistema Pd-Ag (žica)
 • Izrada tvrdog zlatnog lema sastava AuNi18 (žica)
 • Izrada cevi za termoelemente sastava PtRh10
 • Osavremenjavanje postojećih tehnologija za preradu platinskih metala
 • Razvoj novih tehnologija za preradu platinskih metala
 • Razvoj i osvajanje novih materijala na bazi platinskih legura
 • Fundamentalna i istraživačko-razvojna ispitivanja iz oblasti platinskih metala iz kojih su proistekli projekti prema MPNTR Republike Srbije, sopstvene tehnologije, novi materijali, tehnička rešenja, izrada seminarskih radova i doktorskih disertacija

Osnovno načelo rada i poslovanja ovog Eksperimentalnog odeljenja su kvalitet gotovih proizvoda i zadovoljstvo kupaca.

 

Katalog proizvoda na bazi plemenitih metala

 

 • Kontakt:

Glavni inženjer odeljenja
Draško Stanković,dipl.ing.met.
tel: (030) 454 255, mob: (064) 32 18 108,fax: (030) 435 639
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.