Licence

Licence za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje dozvolu izdaje nadležno ministarstvo, ili nadležni organ autonomne pokrajine:

  

P010G3

- hidrotehničkih projekata za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje

P040M3

- projekata transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za objekte bazne i preradjivačke hemijske industrije, objekte crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o utvrdivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu

P040E4

- projekata upravljanja elektromotornim pogonima­ automatika, merenja i regulacija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, objekte crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja  i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja  na životnu  sredinu

P041T1

- projekata tehioloških procesa za  objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije

P042T1

- projekata tehnoloških procesa za objekte crne i obojene metalurgije

P073M2

- projekata mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike  i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15.000 stanoviika uli kapaciteta preko 40 l/ѕ

P100M1

- projekata termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim , fizičko-hemijskum, hemijskum postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada

P100T1

- projekata tehnoloških proceca za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje opasnog otpada

P102M1

- projekata termotehničkih,  termoenergetskih,  procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskum  postupcima, kapaciteta više od 70t dnevno

P102T1

- projekata tehnoloških procesa za postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70t dnevno